Інженерна геологія (студентам-будівельникам)

Геологія - це прагнення людини дізнатися,

що знаходиться у неї під ногами.

 

i.piccy.info/Інженерна геологія – це  наука про склад, будову, розвиток Землі та процеси, які відбуваються в її надрах і на поверхні, включаючи водну і повітряну оболонки; про утворення мінералів і гірських порід, їх хімічний склад та фізичні властивості; про закони формування і закономірності поширення корисних копалин, а також економічну доцільність їх використання; про формування земної поверхні та вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища.

Назва походить від грецького γῆ — земля і  λογος — наука). Ще в глибоку давнину люди цікавилися будовою Землі, гірськими породами, рудами і мінералами. У 1657 році норвезький учений М. Ешольт ввів термін «геологія». Але як самостійна галузь науки геологія визначилася в кінці 18 – на початку 19 століть.

Інженерна геологія, використовується в будівництві, в сільському господарстві, у військовій справі і при проектуванні інженерних споруд. Цей розділ геології досліджує, як геологічне середовище впливає на різні інженерні об'єкти. 

Інженерна геологія вивчає властивості ґрунтів, геодинамічні, гідрогеологічні, особливості ділянок, на яких встановлені або планується встановити інженерні споруди (йдеться про цивільні і промислові будівлі, мости, шахти, дороги, копальні, аеродроми і т.п). Це вимагає використання знань і методів як загальної геології, так і геофізики, гідрогеології, мінералогії, петрографії, геоморфології і інших геологічних дисциплін.

 i.piccy.info/У відділі навчальної літератури Бібліотеки, де розгорнуто виставку на допомогу вивченню дисципліни «Інженерна геологія», студенти-будівельники згодом зможуть особисто ознайомитися з усіма представленими на ній матеріалами.

 А наразі пропонуємо перелік документів із фондів Бібліотеки з даної тематики, які відображені в Е-каталозі ( http://ec.lib.vntu.edu.ua/DocSearchForm).

Звертаємо увагу, що зареєстровані користувачі можуть скористатися доступом до повнотекстових документів з цієї або любої іншої тематики, відмітивши в пошуку документа "електронна версія."

 

Перелік документів із фондів Бібліотеки на допомогу студентам-будівельникам у вивченні дисципліни «Інженерна геологія»


624.1(075)

Б 12

Бабков В.Ф. Основы грунтоведения и механики грунтов: Учебное пособие для автом. -дор. спец. вузов / В.Ф. Бабков, В.М. Безрук. –  2-е изд., прераб. и доп. –  М.: Высш. школа, 1986. –  239с: ил.


624.1(075

В12

Ваганов І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища: навчальний посібник / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович; МОН України, ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 267 с.


624.1(075)

В 12

Ваганов І. І. Інженерна геологія: Мінералогія, петрографія, гідрогеологія: Навч. посібник. Ч. 1 / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович. – Вінниця: ВДТУ, 1997. – 101 с.

 

624.1(075)   

 В 12

 Ваганов І. І. Інженерна геологія: Геологічні процеси, грунтознавство: Навчальний посібник для студ. будівельних спец. Ч. ІІ / І. І. Ваганов, І. В. Маєвська, М. М. Попович; МО України. ВДТУ. – Вінниця, 1997. – 120 с.

 

63(075)     

Д 94

Дєдов О. В. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навчальний посібник /    О. В. Дєдов, Л. І. Стефанков. – Вінниця: Гіпаніс, 2001. – 123 с: іл.

 

624.1(075)

І 62

Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи i фундаменти: Підручник / M. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, В. Г. Хілобок, А. В. Яковлєв. – K.: Вища шк, 1992. –      408 с: іл.

 

624.1(075)

І 62

Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи та фундаменти: Підручник /

M. Л. Зоценко, В. І. Коваленко, А. В. Яковлєв, О. О. Петраков, В. Б. Швець,

О. В. Школа, С. В. Біда, Ю. Л. Винников. – Полтава: ПНТУ, 2004. – 568 с.: іл.

 

502(075) 

К49

Клименко М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів: навчальний посібник / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк, Т. М. Колесник. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 552 с.

 

624.15(075.8) 

М13

Маєвська І. В. Розрахунок фундаментів мілкого закладання на ПК: курсове та дипломне проектування : навчальний посібник / І. В. Маєвська, М. М. Попович, Н. В. Блащук; ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – 144 с.

 

624

М31

Маслов Н. Н. Основы инженерной геологии и механики грунтов: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа, 1982. – 511 с.: ил.

 

624.1(075)    

М 55

Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебное пособие / Под. ред. С. Б. Ухова. – 3-тье изд., пер. и доп. – М.: «Высшая школа», 2004. – 566 с.

 

624(075)

М 79

Моргун А. І. Механіка грунтів, підвалини та фундаменти: Розрахунок конструкцій на пружній основі: Навчальний посібник для студентів всіх будівельних спеціальностей / А. І. Моргун, А. С. Моргун; МО України. ВДТУ. – Вінниця, 1997. –120 с.

 

631.4(075)   

Н19

Назаренко І. І. Грунтознавство: підручник / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, В. А. Нікорич. – Чернівці: Книги - XXI, 2004. – 400 с.

 

631.4(075)    

П 16

Панас Р. М. Грунтознавство: Навчальний посібник. – Львів: "Новий Світ-2000", 2005. – 372 с. – ("Вища освіта в Україні")

 

631.4(075.8)    

П47

Позняк С. П. Грунтознавство і географія грунтів: підручник : у двох частинах. Ч. 1 / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 270 с.

 

55(075)

С 24

Свинко Й. М. Геологія: Підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.

 

55(075)

С 34

Сивий М. Я. Геологія: Практикум: Навчальний посібник / М. Я. Сивий, Й. М. Свинко. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.

 

69(06)    

С91   

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: науково-технічний збірник. № 2 (19) / ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 167 с.

 

624    

Ц97

Цытович Н. А. Механика грунтов: Краткий курс: Учебник для строительных вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1983. –  288 с.: ил.

 

91(075)   

Ч-75

Чорний І.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1995. – 240 с.: іл..

 

624.1(075)   

Ш 35

Швецов Г. И. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник. – М.: Высш. школа, 1987. – 296 с.: ил.

 

624.1(072)

М54

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» / ВНТУ ; уклад.: І. В. Маєвська, Н. В. Блащук. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 53 с.

 

624.1(072)   

М 54

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Інженерна геологія» для студентів заочної форми навчання та слухачів Центру післядипломної освіти, спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» / ВНТУ ; уклад.: М. М. Попович, І. В. Маєвська. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 28 с.

 

624.1(07)   

М54

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка ґрунтів» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» / ВНТУ ; уклад.: І. В. Маєвська, Н. В. Блащук. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 60 с.

 

624.1(07)    

М54

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка ґрунтів, підвалини та фундаменти» для слухачів центру післядипломної освіти ін.-ту інтеграції навчання з виробництвом спец. «Промислове та цивільне будівництво» / ВНТУ ; уклад.: І. В. Маєвська, І. І. Ваганов, М. М. Попович. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 61с.

 

624.1(07)   

М 54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна геологія» для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання та вентиляція» / МОН України; Уклад. М. М. Попович, І. І. Ваганов. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 43 с.

 

624.1(07)

М 54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Механіка грунтів, основи та фундаменти» для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція» / МОН України; Уклад.: І. В. Маєвська, М. М. Попович. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 55 с.

 

624.1(07)   

М 54

Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Інженерна геологія» для студентів спеціальностей 7.092101 – «Промислове та цивільне будівництво», 7.092108 – «Теплогазопостачання і вентиляція» / МОН України; Уклад.: М. М. Попович, І. І. Ваганов. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 26 с.

 

624.1(07)   

М 54

Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни «Механіка грунтів», підвалини та фундаменти" для студентів бакалаврського напрямку 6.0921 «Будівництво" по спеціальності 7.092601 «Теплогазопостачання і вентиляція / МО і науки України. Уклад. І. В. Маєвська. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 45 с.

 


Розміщено 25.03.2020
Вверх