Правила користування науково-технічною бібліотекою ВНТУ

 
I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1 Правила користування бібліотекою  ВНТУ  розроблені відповідно з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу із змінами та доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.06.2000 р. ,"Типовим правилам користування бібліотеками в Україні", затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 і "Типовому положенню про бібліотеку вищого закладу освіти", затверджених Міністерством освіти України 30.04. 98 р. 
1.2 Правила користування бібліотекою - документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки бібліотеки і користувача. 
1.3 Користування бібліотекою ВНТУ безкоштовне. 
1.4 Фонди бібліотек вищого закладу освіти є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. 
1.5 Правила користування бібліотекою затверджуються  проректором ВНТУ
 
II.ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ.
2.1 Користувачем науково – технічної бібліотеки  ВНТУ може бути весь контингент закладу, а також кожний бажаючий, сторонній вузу. 
2.2 Запис в бібліотеку  ВНТУ студентів денного та заочного відділень виконується на підставі наказу ректора по університету, для співробітників - довідка з відділу кадрів, для сторонніх вузу користувачів - паспорт. 
2.3 Знання правил користування бібліотекою та зобов'язання їх неодмінного виконання користувач підтверджує підписом на читацькім формулярі. 
 
III.ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ БІБЛІОТЕКИ.
3.1. Обслуговування користувачів на абонементі та в читальному залі можливе тільки при наявності студентського квитка з дійсним терміном використання. 
3.2. На абонементі: 
3.2.1 Користувач бібліотеки може одержати для тимчасового користування необхідні йому різноманітні за змістом та видом документи. 
3.2.2 Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. 
3.2.3 Наукова література видається професорсько- викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10 —15 примірників строком на місяць, студентам - до 10 примірників строком на 10 - 14 днів, іншим категоріям читачів - до 5 примірників за узгодженням сторін. 
3.2.4 Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком н а 15 днів. 
3.2.5 Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки, підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБ А, видаються лише в читальних залах. 
3.2.6 Неопубліковані матеріали (дисертації та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку. 
3.2.7 За кожний одержаний екземпляр користувач повинен розписатися на книжковому чи читацькому формулярі. При електронній видачі документів, читач повинен попередньо ознайомитися та погодитися з електронними формами обліку видачі документів. 
3.2.8 На прохання користувача термін користування доку ментами може бути продовжено, якщо на них нема попиту інших користувачів. 
3.3 В читальному залі:
Для користування видаються періодичні та рідкісні видання, перелік яких встановлює бібліотека. 
3.3.1 Кількість документів, які видаються у читальному залі користувачам, не обмежена. 
3.3.2 Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється. 
 
IV.ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ.
Користувач має право: 
4.1 Розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього. 
4.2 Безкоштовно користуватись основними бібліотечно- інформаційними послугами. 
4.2.1 Отримувати у тимчасове користування необхідні документи ( на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки. 
4.2.2 Користуватись послугами Міжбібліотечного абонементу. 
4.2.3 Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно- бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою, а також в пошуку інформації в автоматизованому режимі. 
4.3 Брати участь у заходах, що проводить бібліотека. 
4.4 Надавати практичну допомогу бібліотеці. 
4.5 Подавати адміністрації вузу зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки. 

Користувач зобов'язаний: 
4.6 Дотримуватись Правил користування бібліотекою. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки. 
4.7 Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попередити бібліотеку про зміни. 
4.8 Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загибати сторінок. Дотримуватись правил використання не паперових носіїв інформації. 
4.9 При одержанні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач. 
4.10 Повертати документи не пізніше встановленого терміну. 
4.11 Не виносити з приміщення бібліотеки не записані у читацькому формулярі документи. 
4.12 На літній період студенти повинні повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ними у читацькому формулярі документи. 
4.13 У разі закінчення навчання у вузі або звільнення з навчального закладу повністю розрахуватись з бібліотекою, підписати обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості. 
4.14 Дотримуватись загальних правил поведінки у громадських місцях: приходити до бібліотеки в охайному вигляді, тверезому стані, дотримуватись тиші. 

Відповідальність користувача:  
4.15 За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність. 
4.16 У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними ( за визначенням бібліотекаря) документами, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.
Плата за втрачену чи зіпсовану книгу в визначеному розмірі вноситься на рахунок університету через відділення банку( згідно рішенням ректорату від 23.02. 2009 року, протокол № 25.)
  
V.ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ. 
Бібліотека зобов'язана:
5.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" і обслуговувати їх згідно Положення про наукову – технічну бібліотеку ВНТУ, Статуту ВНТУ,  та цим Правилам. 
5.2 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає. 
5.3 Комплектувати фонди відповідно до профілю вузу та попитам користувачів. 
5.4 Створювати максимально комфортні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів та інформації. 
5.4.1 Забезпечити користувачам вільний доступ до фондів бібліотеки через систему абонементів, читальних залів, бібліотечних пунктів, дистанційних засобів телекомунікації. 
5.4.2 Забезпечити користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліотечного інформування. 
5.4.3 У випадку відсутності у фондах бібліотеки необхідних документів придбати їх у інших  бібліотеках по міжбібліотечному абонементу; використовувати внутрішній та міжнародний книгообмін. 
5.4.4 Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створенні регіональних , загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них. 
5.4.5 Проводити серед читачів заняття по розширенню знань з інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплювати знання щодо роботи з книгою, культури читання та ін. 
5.4.6 Вивчати і повнодиференційно задовольняти потреби користувачів, проводячи соціологічні дослідження читацьких інтересів. 
5.5 Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування. 
5.6 Проводити на початку кожного навчального року перереєстрацію користувачів. 
5.7 Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу. 

Бібліотека має право: 
5.8 Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами. 
5.9 Вимагати від керівництва навчального закладу не допускати до сесії студентів, а також видачі їм дипломів при заборгованості у бібліотеці. 
Вверх