Бібліометрика української науки


Інформаційно-аналітична ситема "Бібліометрика української науки" Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, яка надає можливість більш зручного пошуку профілів науковців у Google Академія. Система призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої, регіональної та відомчої структури. Джерельною базою Системи є створені вченими на платформі Google Scholar бібліометричні профілі, що містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності.

Вверх