Книжкова виставка «Гідравліка, гідромашини та гідроприводи (на допомогу вивченню дисципліни)»

 

Гідравлікою називається наука, що вивчає закони рівноваги і руху рідин та розробляє методи їх застосування для вирішення практичних завдань. Назва «гідравліка» походить від поєднання грецьких слів «хюдор» – вода і «аулос»  – труба, жолоб, і спочатку означало вчення про рух води по трубах. На законах гідравліки ґрунтується розрахунок різноманітних гідротехнічних споруд, трубопроводів для подання різних рідин, гідромашин (насосів, гідротурбін, гідропередач), а також інших гідравлічних пристроїв, вживаних у багатьох областях техніки.

Історично гідравліка є однією з найдавніших наук в світі. Археологічні дослідження показують, що ще за 5000 років до нашої ери в Китаї, а потім в інших країнах стародавнього світу знайдено описи пристроїв різних гідравлічних споруд, які представлені у вигляді малюнків (перших креслень). Природно, що ніяких розрахунків цих споруд не проводилося, і всі вони були збудовані на підставі практичних навичок і правил.

i.piccy.info/Основоположником гідравліки вважається сіракузький математик Архімед (287-212 рр. до н.е.), праці якого закладено в основи вчення про рівновагу рідин. Йдеться про відкритий ним закон про рівновагу тіла, зануреного в рідину.

В XVI-XVII століттях нашої ери в епоху Відродження з'явилися роботи Галілео Галілея, Леонардо да Вінчі, Блеза Паскаля, Ісаака Ньютона, які заклали серйозні підстави для подальшого вдосконалення гідравліки як науки.

 Сьогодні гідравліка – це  пріоритетний напрямок для будь-якої галузі промисловості і виробництва. Автомобіль, літальний апарат, морське судно не обходиться без застосування гідравлічних систем. Додамо сюди будівництво гребель, дамб, трубопроводів, каналів, водозливів. На виробництві просто не обійтися без гідравлічних пресів, здатних розвивати колосальні зусилля.

i.piccy.info/А ось цікавий факт з історії будівництва Ейфелевої вежі. Перед тим як остаточно встановити багатотонну металоконструкцію вежі на бетонні підстави, їй надали суворе вертикальне положення за допомогою чотирьох гідравлічних пресів, встановлених під кожну опору.

Гідравлічні пристрої застосовують в різних галузях. Ефективна робота, безліч функцій, просте користування і обслуговування – це основні переваги гідравлічного обладнання. Завдяки використанню цієї техніки збільшується обсяг продукції, що випускається і поліпшуються її властивості. Крім того, підвищується безпека людей, які працюють на підприємстві. Автоматизується робота організації. Гідравлічну техніку використовують в наступних сферах: машинобудуванні, сільському господарстві, харчовій  промисловості, будівельній, металургійній та лісовій.

У відділі навчальної літератури нашої бібліотеки на допомогу вивченню дисципліни «Гідравліка, гідромашини та гідроприводи» розгорнуто однойменну книжкову виставку. З представленими на ній матеріалами можна буде з часом ознайомитися особисто.

Наразі пропонуємо перелік документів із фондів Бібліотеки з даної тематики, які відображені в Е-каталозі.

Звертаємо увагу, що зареєстровані користувачі можуть скористатися доступом до повнотекстових документів з цієї або любої іншої тематики, відмітивши в пошуку документа «електронна версія».                                                                                                            

 

Перелік документів із фондів Бібліотеки на допомогу  у вивченні дисципліни «Гідравліка, гідромашини та гідроприводи»

532

А58
Альтшуль, А. Д. Гидравлика и аэродинамика: Основы механики жидкости: Учебник для вузов по спец. «Теплогазоснабжение и вентиляция» [Текст] / А. Д. Альтшуль, П. Г. Киселев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – 327 с.


621.2(03)

Б33

Башта, Т. М. Машиностроительная гидравлика : справочное пособие [Текст] / Т. М. Башта. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1971. – 672 с.

 

621(075)

Б91

Бурєнніков Ю. А. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник [Текст]  / Ю. А. Бурєнніков, І. А Неміровський, Л. Г.Козлов; МОНМС України, ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 273 с.

 

621.22(075)    

Б 91

Бурєнніков Ю. А. Гідравліка і гідропневмопривод: Навчальний посібник. Ч. I. Гідравліка і гідропривод [Текст] / Ю.А. Бурєнніков, І. А. Немировський, Л. Г. Козлов; МОН України. –  Вінниця: ВНТУ, 2003. – 123 с.

 

532

Г29

Гейер, В. Г. Гидравлика и гидропривод : Учеб для вузов [Текст] / В. Г. Гейер, В. С. Дулин, А. Н. Заря. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра,1991. – 331с.

 

621.22 (075)

Г46

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика [Текст] : лабораторний практикум / Ю. А. Бурєнніков, О. В. Дерібо, Л. Г. Козлов ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 100 с. 

 

621.22(075)    

Г46

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» : навчальний посібник [Текст] / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський; ВНТУ. – Вінниця, 2014. – 238 с.


532(075)

Г 46  

Гидравлика : Основной курс: Учебное пособие. Т.2 / [Текст]  Д. Меркле,

Б. Шрадер, М. Томес. – К. : ДП «Фесто», 2002. – 281 с.

 

532(075)

Г 46  

Гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика [Текст] : підручник / Л. Є. Пелевін, Д. О. Міщук, В. П. Рашківський [et al.] ; МОН України, КНУБА. – Київ : КНУБА, 2015.

 

621.22(075)

Г46    Гідравліка : підручник [Текст] / В. А. Дідур, Д. П. Журавель, М. А. Палішкін; за ред. проф. В. А. Дідура. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 624 с.

621.22(075)    

Г46

Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник [Текст] / В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін.; За ред. В. О. Федорця. – К.: Вища шк., 1995. – 463 с.: іл.

532(075)

З15
Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов [Текст] / Б. Б. Некрасов и др.;  Под ред. Б. Б. Некрасова. – М.: Высш. шк., 1989. – 192 с.: ил. – Библиогр. –190 с.

 

621.22(075.8)   
 І 18

Іванчук Я. В. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: навчальний посібник. Ч. 1. Основні закони, рівняння і визначення [Текст] / Я. В. Іванчук, Р. Д. Іскович-Лотоцький; ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – 183 с.

 

532(075)

К17

Калицун, В. И. Гидравлика, водоснабжение и канализация  [Текст] / Учебное пособие для вузов / В. И. Калицун, В. С. Кедров, Ю. М. Ласков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 2001. – 397с. : ил.

 

621.22(075)    

К 90

Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник [Текст] / МОН України; НУХТ. – К.: «Фірма «ІНКОС»; Центр навч. літ-ри, 2006. – 616 с.

 

621.22(075)    

Л 48

Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы: Учебник [Текст] / А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин; Под ред. Ю. А.  Беленкова. – М.: Академия, 2004. – 336 с. – (Среднее профессиональное образование).

621.22(075)    

М 23

Мандрус  В. І. Машинобудівна гідравліка: Задачі та приклади розрахунків: Навч. посібник [Текст] / В. І. Мандрус, Н. П. Лещій, В. М. Звягін. – Львів: Світ, 1995. – 263с: іл.

 

629.113(075)    

М48

Мельничук С. В. Гідравлічні системи автомобіля: навчальний посібник [Текст] / МОН України, ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 294 с.: іл.


532(07)

М54

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка та гідропневмопривод»  [Текст] / ВНТУ ; уклад.: Р. Д. Іскович-Лотоцький,

Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 66 с.

 

621.22(075.8)    

М 77

Монтаж, експлуатація та ремонт гідромашин і гідропневмоприводів: навчальний посібник [Текст] / В. О. Панченко, О. Г. Гусак, А. А. Панченко,

С. О. Хованський; СумДУ. – Суми: Сумський державний університет, 2015. –  151 с.

 

62-82(075)    

Н 15

Навроцкий К. Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов: Учеб. для вузов по спец. «Гидравл. машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» [Текст] / К. Л. Навроцкий. – М.: Машиностроение, 1991. – 384 с: ил.

 

532

У-24 

Угинчус, А. А. Гидравлика и гидравлические машины  [Текст] / А. А. Угинчус. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1966. – 340 с.  

 

Основоположник вітчизняної гідравліки : Т. Башта  // Урядовий кур'єр. – 2019. – 9 лютого (№ 27). – С. 6.      


Розміщено 12.05.2020
Вверх