Ігор Рафаїлович Юхновський - український фізик-теоретик (до 95-річчя від дня народження)

 

piccy.infoІгор Юхновський український фізик-теоретик, Герой України та депутат Верховної ради кількох скликань. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, засновник і почесний голова Інституту фізики конденсованих систем НАН України у Львові.

Народився 1 вересня 1925 року в с. Княгинин Млинівського району Рівненської області у родині службовця. Його дитячі і юнацькі роки проминули у мальовничому Кременці. У воєнне лихоліття, від 1944 року, Ігор Рафаїлович — у діючій армії. Фронтовими  дорогами Другої світової пройшов пів Європи і закінчив війну в Австрії.

У 1946 році вступив на фізико-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, згодом продовжив навчання в аспірантурі на кафедрі теоретичної фізики. Розпочавши свою наукову діяльність у стінах університету І. Р. Юхновський подолав шлях від аспіранта до професора, завідувача кафедри теоретичної фізики, яку очолював протягом дванадцяти років. 

Визначальний вплив на становлення І. Р. Юхновського як вченого мали наукові праці та ідеї М. М. Боголюбова, застосувавши метод кореляційних функцій якого, Юхновський у 60-х роках зробив низку оригінальних досліджень у галузі теорії систем заряджених частинок, логічним завершенням яких стали кандидатська «Бінарна функція розподілу для систем взаємодіючих частинок» (1954 р.) та докторська «Статистична теорія систем заряджених частинок» (1965 р.) дисертації.

Одним із найістотніших наукових здобутків І. Р. Юхновського є розробка основ мікроскопічної теорії фазових переходів. Перевагою цього методу, порівняно з іншими підходами у теорії фазових переходів другого роду, є можливість отримання не тільки універсальних, а й неуніверсальних характеристик для тривимірних систем. Цей метод знайшов широке застосування у працях ученого, а результати досліджень узагальнено у  монографіях, які є у фондах НТБ: И. Р. Юхновский. «Фазовые переходы второго рода. Метод коллективных переменных» та  І. Юхновський, М. Козловський, І. Пилюк «Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах».

Загалом, Ігор Рафаїлович – автор  близько 500 наукових праць, із них – 7 монографій, виданих в Україні і за кордоном. До найвизначніших досягнень ученого слід віднести, зокрема, побудову мікроскопічної теорії іонно-молекулярних систем, де успішно розв’язана одна із центральних задач статистичної теорії класичних систем взаємодіючих частинок. Монографія І. Р. Юхновського та М. Ф. Головка «Статистическая теория классических равновесных систем» (1980) стала настільною книгою для кількох поколінь теоретиків, котрі працювали в галузі фізики рідин.

В 1969 році з ініціативи І. Р. Юхновського у Львові було створено відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР, який він і очолив. А в 1980 році на базі цього відділу засновано Львівське відділення «Статистична фізика», у 1990-му – Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Ним і його учнями зроблено суттєвий внесок у розвиток теорії рідин і розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ.  Яскраві досягнення вченого та очолюваного ним колективу здобули широке визнання: у науковому світі заговорили про львівську школу статистичної фізики.

У 1972 році Ігоря Юхновського обирають членом-кореспондентом, а в 1982-му – дійсним  членом Академії наук УРСР. У 1986 р. за цикл робіт «Математичні методи дослідження систем із спонтанно порушеною симетрією» ученому (спільно із П. М. Боголюбовим та С. В. Пелетминським) присуджено академічну премію ім. М. М. Крилова.

Активна  життєва позиція І. Р. Юхновського спонукають його у другій половині 80-х років до діяльної участі у громадському і політичному житті країни. Він, як організатор Львівської регіональної організації «Меморіал» зробив багато для реабілітації жертв сталінських і брежнєвських репресій, для відкриття та надання розголосу злочинів НКВС. Після того, як він став депутатом, почався новий етап його державно-політичної діяльності. Ігор Юхновський доклав чимало зусиль для того, щоб була розроблена і прийнята Декларація про державний суверенітет України і Акт про незалежність України, також був одним з ініціаторів і авторів закону про економічну самостійність України. Очолював український парламент у час прийняття Акту про проголошення незалежності України 1991 року. І. Р. Юхновський – один із ініціаторів й активних сподвижників написання нової Конституції України, яка за його діяльної участі була прийнята в 1996 році.

Академік І. Р. Юхновський і сьогодні продовжує активно працювати на зміцнення авторитету фундаментальної науки, на покращення іміджу української держави і майбутнє України.

Пропонуємо вашій увазі перелік документів із фондів НТБ, автором яких є Ігор Рафаїлович Юхновський, а також інші матеріали з розповіддю про видатного фізика.


 piccy.info

53(092)

Ф 79

Формули життя і творчості академіка Юхновського [Текст] : Есе, інтерв'ю, хроніка. – Львів-Київ, 2000. – 160 с.

Книга, випущена з нагоди 75-річчя академіка НАН України Ігоря Рафаїловича Юхновського, є розповіддю його колег – політиків, учених, письменників і журналістів – про видатного фізика-теоретика, талановитого вчителя і вихователя кількох поколінь фізиків України.

к. 301

 

 piccy.info

530.1(075)

Ю 94

 Юхновський, І. Р.   Основи квантової механіки [Текст] : Навчальний посібник / І. Р. Юхновський. – 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Либідь, 2002.  – 392 с.  

 

Розглянуто фундаментальні принципи квантової механіки, викладено такі важливі питання, як стаціонарні й нестаціонарні стани, квазікласичне наближення, теорія збурень, релятивістська квантова механіка тощо.

к. 301,  503,  504,  703, 704

 piccy.info

 

530.1(075)

Ю 94

Юхновський, І. Р.  Основи квантової механіки [Текст] : Навч. посібник / І. Р. Юхновський. – К. : Либідь, 1995. – 352 с.

У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні принципи квантової механіки, викладено такі важливі поняття, як стаціонарні і нестаціонарні стани, квазікласичне наближення, теорія збурень, теорія систем багатьох частинок, квантова теорія молекул, релятивістська квантова механіка тощо.

 к. 301,  503,  504,  703, 704

 

 

 piccy.info

536

Ю 94

Юхновський, І. Р. Мікроскопічна теорія фазових переходів у тривимірних системах [Текст] / І. Р. Юхновський, М. П. Козловський, І. В. Пилюк ; НАН України. – Львів : Євросвіт, 2001. – 592с : іл. – (Б-ка Держ. фонду фундаментальних досліджень).

Монографія присвячена методові прямого розрахунку основних характеристик тривимірних фізичних систем в інтервалі температур, що включає точку фазового переходу другого роду.

к. 301,  703,  704

 

 

 piccy.info

 

 

548

Ю 94

Юхновский, И. Р.  Фазовые переходы второго рода. Метод коллективных переменных [Текст] / И. Р. Юхновский. – К. : Наукова думка, 1985. – 224 с.

 

В монографии построены основы современной статистической теории фазовых переходов второго рода.

к. 703,  704

 

 

 

 piccy.info

 

530

Ю 94

Юхновский, И. Р. Квантово-статистическая теория неупорядоченных систем [Текст] / И. Р. Юхновский, З. А. Гурский ; АН УССР, Ин-т теоретич. физики. – К. : Наук. думка, 1991. – 287 с. : ил., 

В монографии сделана попытка рассмотреть неупорядоченные системы, не прибегая по возможности к модельным представлениям. Для специалистов в области физики твердого тела.

к. 301,  703 ,  704

 

 

 piccy.info

53(092)

Х 89

Храмов, Ю. А. Физики [Текст] : Биографический справочник / Ю. А. Храмов ; Под ред. А.И. Ахиезера. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1983. – 400 с.

 

В справочнике помещены краткие сведения о жизни и научной деятельности около 1200 физиков прошлого и современности, внесших вклад в развитие физической науки. Приводится библиография, включающая монографии, избранные труды физиков, их научные биографии, юбилейные и мемориальные статьи.

к. 503, 703 

 

Теленчі, О.  Формули буття від академіка Юхновського [Текст] / О. Теленчі // Віче. – 2005. – № 9. – С. 37-39.

Юхновський, І. Народ живий національною пам'яттю [Текст] / І. Юхновський // Політика і час. – 2006. – № 11. – С. 46-49.

Юхновський, І. 10-річчя незалежності. Спадок, стан, перспективи [Текст] /            І. Юхновський  // Віче. – 2001. – № 3. – С. 3-18.

Юхновський, І.    Чути було тільки крикунів з обох сторін. Відбувалася революція і зміни систем [Текст] / І. Юхновський // Віче. – 2005. – № 7-8. – C. 17-20.

Юхновський, Ігор Так народжувалася держава : ідея референдуму проклала шлях до проголошення Незалежности [Текст] / І. Юхновський. – Сучасність. – 2008. – №8. – С. 5-19.

Юхновський, Ігор Відповідь має бути достойною [Текст] / І. Юхновський. – Сучасність. – 2008. – №5. – С. 17-23.

Юхновський, Ігор Синдром комунізму  [Текст] / І. Юхновський. – Сучасність. – 2008. – №3-4. – С. 50-56.

Юхновський, Ігор Рафаїлович.   Базові принципи вдосконалення українського суспільства: Закономірності буття у контексті стаціонарної термодинаміки [Текст] / І. Р. Юхновський // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 1. – C. 3-13.

Юхновський, І. Р.  [Виступ на Загальних зборах Національної академії наук України] [Текст] / І.Р. Юхновський // Вісник Національної академії наук України. – 2007. – № 6. – С. 30-32.

80-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського [Текст] // Вісник НАН України. – 2005. – N 9. – С. 65-68.

 

Використані електронні джерела

Ігор Рафаїлович Юхновський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icmp.lviv.ua/yukhnovskyi_ann/personaliya_iryukhnov.pdf, вільний. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31.07.2020.


Розміщено 01.09.2020
Вверх