Нова виставка «Теорія механізмів та машин»

 

piccy.infoЛюдина живе у світі машин і складних технологій. Як би не називали наш технічне століття – століттям космосу або автоматики, атомним або електроніки – основою технічного прогресу завжди залишається машина. Адже, життя сучасного суспільства вже неможливе без різноманітних механізмів та машин. З ними ми зустрічаємося у побуті й транспорті, у промисловому, сільськогосподарському й інших виробництвах. Процес створення та вдосконалення машин та механізмів триває й досі.

Машинобудування – провідна галузь народного господарства, яка виробляє машини, механізми та обладнання для цілого ряду інших галузей, це – їх матеріально-технічна база. Від рівня розвитку машинобудування, від ступеня досконалості машин в значній мірі залежить продуктивність суспільної праці і добробут народу.

piccy.infoТеорія механізмів та машин  (ТММ) - це наукова дисципліна про загальні методи дослідження будови, кінематики і динаміки механізмів та машин та про наукові основи їх проектування.

 

Курс ТММ як навчальна дисципліна базується на знаннях в галузях математики, фізики, теоретичної механіки, інженерної графіки тощо. Він є, у свою чергу, базою для вивчення та розвитку таких дисциплін, як деталі машин, підйомно-транспортні машини, металорізальні верстати та ін.

Знання ТММ необхідні не тільки інженерам-конструкторам, які проєктують машини, а й інженерам, що займаються їх виготовленням та експлуатацією. Їм необхідно добре знати основні механізми, принципи їхньої роботи, кінематичні та динамічні властивості.

На допомогу у вивченні дисципліни на абонементі молодших курсів оформлено книжкову виставку «Теорія механізмів та машин», на якій представлені документи із фондів НТБ за даною тематикою.

                                               Запрошуємо до перегляду.               

681.2(075)

А 65

Андреев, Г. Н. Теория механизмов и деталей точных приборов [Текст] : учебное пособие / Г. Н. Андреев, Б. Н. Марков, Е. И. Педь. – Москва : Машиностроение, 1987. – 272 с : ил.

 

В пособии изложены вопросы теории механизмов и машин и на ее основе рассмотрены принципы расчета и конструирования элементов точных приборов.

К. 301

621.01(075)

А 86

Артоболевский, И. И.  Теория механизмов и машин [Текст] : учебник для вузов /

И. И. Артоболевский. –  4-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Наука, 1988.  –  640 с.

 

Кроме традиционных разделов (теории структуры, кинематики, динамики и синтеза механизмов) в учебник вошли вопросы теории машин – автоматов, роботов и манипуляторов, сведения об управлении машинами.

К. 301, 504, 703, 704 

 

621.01(075)

Б 43

Белоконев, И. М.  Теория машин и механизмов. Методы автоматизированного проектирования [Текст] : учебное  пособие для вузов / И. М. Белоконев ; под ред.

К. И. Заблонского. – Киев : Выща шк., 1990. – 208 с. : ил.

 

Широко используются базовые алгоритмы расчетов механизмов и машин и программы реализации алгоритмов для ЭВМ. Приведена методика организации курсового проектирования с использованием программ системы автоматизированных расчетов при курсовом проектировании по теори механизмов и машин. Для студентов технических вузов.

К. 301,  503,  504,  703,  704 


621.01(075)

В55

Вишенський, І. І. Теорія механізмів і машин. Механічні передачі [Текст] : навчальний  посібник / І. І. Вишенський ; МВО України. ВПІ. –  Київ : НМК ВО, 1992. –  355 с.

 

Розглянуто питання структури, синтезу, кінематики, кінетостатистики, динаміки, регулювання та зрівноважування важільних механізмів,тертя в кінематичних парах,визначення ККД механізмів і машин,а також кілька методів динамічного дослідження регулювання та зрівноважування механізмів і машин. Для студентів машинобудівних спеціальностей технічних вузів.

К. 301,  503,  504,  703, 704 

 

621.01(075)

В52

Вірник, М. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин [Текст] : навчальний посібник / М. М. Вірник, Ю. В. Булига ; МОНМС України, ВНТУ. –  Вінниця : ВНТУ, 2012. –  212 с. : іл.

 

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового проекту.

К. 504   

 

621.01(075)

В52

Вірник, М. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин [Текст] : навчальний посібник / М.М. Вірник, Ю. В. Булига. –  Вінниця : ВНТУ, 2009. – 214 с.

 

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення, необхідні для виконання курсового проекту.

К. 504

 

621.01(075)

В 52

Вірник, М. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин [Текст] : навчальний посібник / М. М. Вірник ; МО і науки України. –  Вінниця : ВДТУ, 2002. –  230 с.

 

Розглянуто графоаналітичні і аналітичні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу важільних механізмів, проектування зубчастих і кулачкових механізмів з використанням ЕОМ.

К. 301, 503, 504, 703, 704 

 

621.01(075)

Г90

 Грунауер, О. А.  Теорія механізмів і машин (системний підхід) [Текст] : Навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей / О. А. Грунауер,

І. Д. Долгих ; МО України. ХПІ. – Київ : НМК ВО, 1992. – 373 с.

 

У даному навчальному посібнику викладено розв’язання завдань курсового проектування з теорії механізмів і машин в оптимізаційній постановці із залученням відомостей із суміжних дисциплін, що наближає розв’язання завдань до сучасних інженерних методів проектування на основі системного підходу. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників, які проєктують складні машинні агрегати.

К. 301,  503,  504, 603, 703, 704 

 

621.8(075)

Д70

Дослідження механізмів та триботехнічних систем [Текст] : навчальний посібник / М. Чернець, Ю. Скварок, М. Опеляк, Б. Кіндрацький ; Дрогобицький ДПУ, Люблінський політехнічний інститут, НУ «Львівська політехніка». –  3-є вид., доп. –  Дрогобич : КОЛО, 2003. – 440 с.

 

Розглянуто методи дослідження основних видів механізмів: важільних, зубчастих, кулачкових. Для зубчастих передач подано застосування в сучасному машинобудуванні види зачеплень. Наведено опис явищ тертя та зношування, їх закономірності та способи зниження. Ґрунтовно розглянуто методи дослідження тертя і зношування поширених трибологічних систем різного виду.

К. 301

 

621.01(075)

З– 12

Заблонский, К. И.  Теория механизмов и машин [Текст] : Учебник для втузов /

К. И. Заблонский, И. М. Белоконев, Б. М. Щекин. –  Киев : Выща шк, 1989. –  376 с.

 

К.  301,  503,  504,  703, 704

 

621.01(075)

К 41

Кіницький, Я. Т. Теорія механізмів і машин [Текст] : Підручник / Я. Т. Кіницький ; НАН України, МОН України. –  Київ : Наукова думка, 2002. –  660 с.

 

Викладено поняття про структуру і класифікацію механізмів, загальні методи кінематичного і динамічного дослідження механізмів. Наведено основні відомості з теорії регулювання ходу машин, тертя та зношування в них, а також аналіз та синтез кулачкових, зубчастих, важільних та крокових механізмів.

К.  301,  503,  504,  703, 704

 

621.01(075)

К 41

Кіницький, Я. Т. Практикум із теорії механізмів і машин [Текст] : Навчальний посібник / Я. Т. Кіницький ; МО і науки України. –  Львів : Афіша, 2002. –  452 с.

 

Посібник складається з 13 розділів, які включають програму курсу, загальні методичні вказівки та питання для самоперевірки, короткі відомості з теоретичного курсу, приклади розв'язання задач і варіанти задач для самостійної роботи.

К. 503, 504, 703, 704, 

 

621.01(075)

К 41

Кіницький, Я. Т.  Короткий курс теорії механізмів і машин [Текст] : Підручник /

Я. Т. Кіницький. – Львів : Афіша, 2004. – 272 с.

Викладені основні поняття та визначення курсу, структура і класифікація механізмів, загальні методи кінематичного і динамічного дослідження механізмів, наведені основні відомості з теорії регулювання ходу машин і тертя в них.

К. 301, 503, 504, 703, 704 

 

621.01(075)

К41

Кіницький, Я. Т. Збірник задач і тестів із теорії механізмів і машин [Текст] : навчальний посібник / Я. Т. Кіницький. – Львів : Афіша, 2008. – 228 с.

 

В посібнику наведено задачі і тести, які призначені для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з теорії механізмів і машин.

К. 301, 503,  504,  703, 704

 

621.01(075)

К93

Курсове проектування з теорії механізмів і машин [Текст] : учбовий посібник /

Є. І. Крижанівський, Б. Д. Малько, В. М. Сенчішак та ін. –  Івано-Франківськ : «Вік», 1996. – 357 с.  

 

В посібнику викладено основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ.

К. 301, 503,  504,  703, 704

 

621.01(075)

Л 36

Левитский, Н. И.  Теория механизмов и машин [Текст] : учебное пособие для втузов / Н. И. Левитский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука. Гл. ред. физ.- мат. лит, 1990. – 592 с. 

 

Излагаются методы исследования и проектирования современных машин и приборов в обьеме, предусмотренном программой курса «Теория механизмов и машин» для механіко-математических факультетов университетов.

К. 301, 504,  603,  703, 704

 

621.01

М 38

Машнев, М. М.  Теория механизмов и машин и детали машин [Текст] : учебное пособие для немашиностроит. спец. вузов / М. М. Машнев, Е. Я. Красковский,

П. А. Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Машиностроение, 1980. –  512 с. : ил.

 

Во второе издание включены новые материалы по общим проблемам машиностроения, анализу и синтезу механизмов, точности механизмов, промышленным роботам и манипуляторам

          К. 504, 603, 703


621.01

О– 47

Озол, О. Г. Теория механизмов и машин [Текст] : пер. с латышского / О. Г. Озол ; Под ред. С. Н. Кожевникова. – Москва : Наука, 1984. – 432 с.

 

Посвящена исследованию структуры и классификации механизмов, кинематическому анализу механизмов, учению и силах и кинетостатике, динамике машин и механизмов, синтезу механизмов. Для специалистов по теории механизмов и машин, инженеров производства и конструкторских бюро, а также для студентов технических специальностей.

К. 503, 603, 703

 

531.8(075.8)

П24

Пелевін, Л. Є. Механіка механізмів [Текст] : навчальний посібник. Ч. 1 : Структура і класифікація механізмів, їх кінематичний та силовий аналіз / Л. Є. Пелевін,

К. І. Почка, О. М. Гаркавенко ; КНУБА. –  Київ : Інтерсервіс, 2017. – 170 с.

 

Навчальний посібник охоплює перший розділ механіки механізмів, що включає в себе структуру і класифікацію механізмів, кінематичне та силове їх дослідження.

К. 301 

 

621.01(075)

П50

Поліщук, Л. К.  Прикладна механіка та матеріалознавство [Текст] : навчальний посібник / Л. К. Поліщук ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 209 с.

 

В навчальному посібнику викладено основні поняття та означення з опору матеріалів, теорії механізмів і машин, триботехніки та матеріалознавства.

         К. 301,  503,  504,  703, 704

 

621.01(075)

П 58

Попов, С. А.  Курсовое проектирование по теории механизмов и механике машин [Текст] : учебное пособие для втузов / С. А. Попов, Г. А. Тимофеев ; под ред.

К. В. Фролова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. шк, 1998. – 351с.   

 

В книге изложены общие методы проектирования механизмов и основы механики машин и приборов различного назначения.

К. 301, 503, 704

 

621.01(075)

Р 65

Розрахунок важільних і кулачкових механізмів з допомогою ПЕОМ [Текст] : навчальний посібник / МО і науки України. КДТУ; Уклад.: Ф. Й. Златопольський,

Г. Б. Філімоніхін, В. В. Коваленко. –  Кіровоград : ПП «КОД», 2001. – 147 с : іл.

 

Викладені аналітична теорія розрахунків плоских важільних і кулачкових механізмів, та основні прийоми роботи з комп'ютером у пакеті прикладних програм Mathcad, наведені приклади розрахунків плоских важільних і кулачкових механізмів.

К. 301  

 

621.01(075)

Т 33

Теория механизмов и машин [Текст] : Терминология: учебное пособие /

Н. И. Левитский, Ю. Я. Гуревич, В. Д. Плахтин; под ред. К. В. Фролова. –  Москва : Изд-во МГУ им. Н.Э. Баумана, 2004. –  80 с.  

 

Сборник содержит термины по теории механизмов и машин, наиболее употребляемые в современном машиностроении и приборостроении.

К. 301, 503,  603, 703, 704 

 

621.01(075)

Т 33

Теория механизмов и машин [Текст] : учебник для втузов / К. В. Фролов,

С. А. Попов, А. К. Мусатов и др.; под ред. К. В. Фролова. – Москва : Высш. шк, 1987. – 495 с. : ил.  

         К. 301, 503, 504, 703, 704

 

621.01(075)

Ф 55

Филонов, И. П.  Теория механизмов, машин и манипуляторов [Текст] : учебное пособие для втузов / И. П. Филонов, П. П. Анципорович, В. К. Акулич. –  Мн. : Дизайн ПРО, 1998. –  656 с : ил.

 

Излагаются методы математического моделирования технологических машин и манипуляторов промышленных роботов.

К. 301,  503, 704

 

621.01

Ю16

Юдин, В. А. Теория механизмов и машин [Текст] : учебное пособие / В. А. Юдин,

Л. В. Петрокас. –  2-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Высшая школа, 1977. –  527 с.

 

Рассмотрены методы структурного и метрического синтеза и кинематического анализа рычажных, кулачковых и зубчатых механизмов. Изложены методы силового расчета механизмов, анализ динамики машинных агрегатов. Рассмотрены структура машин-автоматов, построение циклограмм и триклограмм.

К. 301,  503, 504,  603,  703

 

621.01(075)

Я 47

Яковишин, П. А. Методи аналізу і синтезу механізмів та машин [Текст] : навчально–методичний посібник / П. А. Яковишин ; За ред. С. У. Гончаренка. –  Вінниця : ВДПУ, 1999. – 293 с.  

 

Описана методика комплексного застосування технічних методів статичної, кінематичної, кінетостатичної і динамічної дії механічних зусиль на якісні параметри технічних систем у процесі навчального конструювання.

         К. 301,  704 

 


Розміщено 05.02.2021
Вверх