Увага! Нова виставка «Стандартизація, сертифікація та основи метрології»


Наука починається з тих пір,

як починають вимірювати.

Точна наука немислима без міри

Д. І. Менделєєв


piccy.info

У практичному житті людина всюди має справу з вимірами.  На кожному кроці зустрічаються і відомі ще з незапам'ятних часів вимірювання таких величин, як довжина, обсяг, вага, час та ін. Звичайно, методи і засоби вимірювань цих величин в давнину були примітивними і недосконалими, тим не менш, без них неможливо уявити еволюцію людини розумної.

«Наука починається з тих пір, як починають вимірювати. Точна наука немислима без міри », – говорив  один з найбільших метрологів світу, хімік, геніальний вчений    Дмитро Іванович Менделєєв. Він  вважав, що жодне дослідження, а тим більше відкриття, неможливе без вдосконалення методики вимірювань і вимірювальної техніки.

Вимірювання в сучасному світі оточують нас скрізь – починаючи від покупок їжі в магазині, закінчуючи медичними та екологічними приладами і теоретичними дослідженнями космосу. За правильністю показань приладів і систем відповідає така наука, як метрологія. Слово «Метрологія» походить з грецької мови, і означає словосполучення «міряти» і «думка».  

Метрологія – це наука про вимірювання та їх застосування.

Метрологія має велике значення для прогресу природних і технічних наук, так як підвищення точності вимірювань – один із засобів вдосконалення шляхів пізнання природи людиною, відкриттів і практичного застосування точності знань.

Стандартизація – діяльність, спрямована на визначення і розробку єдиних вимог, норм і правил до продукції, робіт і послуг. Мета стандартизації – досягнення  оптимального ступеня впорядкування в тій чи іншій області за допомогою широкого і багаторазового використання встановлених положень, вимог, норм для вирішення реально існуючих, планованих або потенційних завдань.

З метрологією, стандартизацією дуже тісно пов'язана сертифікація, яка допомагає володіти інформацією про якість навколишнього середовища, якість продуктів харчування, різних матеріалів та послуг; допомагає співпрацювати на міжнародному рівні, допомагає правильно використовувати стандарти, нормативні документи тощо.

Сертифікація – діяльність уповноважених органів з підтвердження відповідності товару не обов'язковим вимогам стандарту і видачі документа відповідності.

piccy.infoСертифікація – процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавчим вимогам.

Метрологія, стандартизація, сертифікація становлять невід'ємну частину  всієї діяльності людства. Це  три кити, на яких ґрунтується діяльність щодо забезпечення якості, контроль якості. Вони  є інструментом забезпечення якості продукції, робіт і послуг, а проблема якості актуальна для всіх країн і особливо для країн з ринковою економікою.

 piccy.infoЗнання в галузі метрології, стандартизації і сертифікації в однаковій мірі важливі для виробників, фахівців з реалізації продукції, менеджерів, маркетологів та інших фахівців, які по-новому, усвідомлено і цивілізовано можуть скористатися наявними можливостями і перевагами метрології, стандартизації і сертифікації в якості вагомих складових конкурентоспроможності товару.

У відділі обслуговування навчальною літературою на абонементі старших курсів (ГНК, кімн.604)  розгорнуто книжкову виставку «Стандартизація, сертифікація та основи метрології», на якій представлені матеріали із фондів НТБ за даною тематикою.

Звертаємо увагу, що зареєстровані користувачі можуть скористатися доступом до повнотекстових документів з даної або будь-якої іншої тематики, відмітивши в пошуку документа «електронна версія».  

 

Запрошуємо до перегляду

 

 

621.753(075)

Б 17

Базієвський, С. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання [Текст] : підручник / С. Д. Базієвський, В. Ф. Дмитришин ; МОН України. – Київ. : Слово, 2006. – 504 с.   

Подано загальні відомості стандартизації та її роль у забезпеченні якості продукції, принципи взаємозамінності при виготовленні деталей машин.

         Кімн. 301,  503,  603,  703, 704, 

 

577.3(075.8)

Б63

Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія [Текст] : підручник /

Е. І. Личковський, В. О. Тіманюк, О. В. Чалий [та ін.] ; за ред. Е. І. Личковського,

В. О. Тіманюка. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 464 с.  

У підручнику подається біофізична суть організації функціонування біологічних об'єктів на клітинному, тканинному, органному рівні та організму в цілому.

Кімн. 301   

 

06(075.8)

Б67

Бичківський, Р. В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація [Текст] : підручник / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула ; НУ «Львівська політехніка» ; за ред. Р. В. Бичківського. – 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. – 560 с.

У підручнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з метрології, стандартизації, управління якістю, сертифікації та акредитації.

Кімн. 301

 

389(075)

Б 76

Боженко, Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація [Текст] : Навчальний посібник / Л. І. Боженко ; МОН України. – Львів : Афіша, 2004. – 324 с.

 Підручник побудований на підставі типової програми з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація».

Кімн. 301, 503, 703, 704

 

389(075)

Б 76

Боженко, Л. І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні [Текст] : Навчальний посібник / Л. І. Боженко. – Львів : Світ, 2003. – 328 с : іл.

У посібнику викладено основні положення та методологію стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації.  Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Кімн. 301, 503, 504, 603, 604, 703, 704   

 

389(075)

Г 61

Головченко, О. М. Теплотехнічні вимірювання та метрологія [Текст] : лабораторний практикум / О. М. Головченко, О. Ю. Співак, Л. В. Грумінська ; МОН України; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 92 с.   

В лабораторному практикумі розглянуто фундаментальні основи теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704 

 

006.91(076)

Г77

Граняк, В. Ф. Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : лабораторний практикум. Ч.1 / В.Ф. Граняк, В. В. Кухарчук ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 89 с.   

Посібник присвячений розгляду лабораторних робіт з відповідної дисципліни і містить методичні матеріали та теоретичні відомості, необхідні для їхнього виконання.

         Кімн. 301, 503, 504, 703, 704

 

389(075)

Д 46

Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник для вузов / Ю. В. Димов. – 2-е изд. – СПб : Питер, 2004.– 432 с.

 

Даны основы стандартизации, взаимозаменяемости изделий, метрологии, технических измерений, управления качеством и сертификации.

Кімн. 301, 503, 704

 

621.753(075)

Ж51

Желєзна, А. М. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань [Текст] : навчальний посібник / А. М. Желєзна, В. А. Кирилович ; МОН України, ЖДТУ. – Київ : Кондор, 2009. – 796 с.  

У посібнику комплексно подані всі складові навчального курсу. Кожна із лекційних тем містить питання для самостійного вивчення та контролю знань.

         Кімн. 301,  704 

 

389(075)

К49

Клименко, М. О. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології [Текст] : підручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. – Київ : «Академія», 2006. – 368 с.

Розкрито засади метрології, стандартизації, сертифікації, особливості їх практичного використання в природоохоронній діяльності.

Кімн.  301, 503,  603,  604, 704

 

621.382(075)

К82

Крилик, Л. В.  Надійність та стандартизація приладів мікро- і наноелектроніки [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Крилик, О. О. Селецька ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 132 с.

В навчальному посібнику розглядаються актуальні питання аналізу надійності мікроелектронних приладів, трактуються основні терміни та визначення, які відносяться до надійності в техніці, методи оцінки показників надійності мікроелектронних приладів, аналізуються основні види та механізми їх відмов, аналіз зовнішніх дій, що призводять до відмов.

         Кімн. 301, 503, 504, 703, 704 

 

389(075)

К 85

Крылова, Г. Д.  Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст] : учебник для вузов / Г. Д. Крылова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 711с.   

Висвітлюються аспекти розвитку стандартизації і сертифікації Соціальна   лояльність, стандартизація послуг в Росії, прийняття міжнародних стандартів з управління якістю послуг, міжнародні універсальні стандарти по екології. Для студентів і викладачів.

         Кімн. 301, 503, 603, 703, 704 

 

006.91(075.8)

К95

Кухарчук, В. В.  Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : конспект лекцій. Ч. І / В. В. Кухарчук ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 148 с.

У конспекті лекцій наведено основні поняття метрології та експериментальної інформатики, сучасні підходи до оцінювання похибки результатів і невизначеності вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних і електронних засобів вимірювань.

Кімн. 301,  503,  504,  703, 704 

 

006.91(075.8)

К95

Кухарчук, В. В.  Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : конспект лекцій. Ч. ІІ / В. В. Кухарчук. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 154 с.  

В конспекті лекцій описано сучасні підходи до побудови цифрових засобів вимірювань - аналого-цифрових перетворювачів, вимірювальних каналів електричних та неелектричних величин для електроенергетики та електромеханіки. Наведено методики виведення їхніх функцій перетворення, рівнянь для оцінювання похибки квантування та чутливості, верхньої та нижньої меж вимірювання.

Кімн. 301,  503,  504,  703, 704    

 

389(075)

Л 64

Лифиц, И. М.  Основы стандартизации, метрологии, сертификации [Текст] : учебник / И. М. Лифиц. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт-М, 2001. – 268 с.  

Розглядаються сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення стандартизації, метрології та сертифікації.

Кімн. 301,  503,  603,  704        

 

621.382(072)

М54

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електронні пристрої випробувальних систем» для студентів напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» всіх форм навчання [Текст] / ВНТУ ; уклад.:

О. М. Васілевський, В. В. Присяжнюк. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 41 с.

У методичних вказівках наведені завдання, короткі теоретичні відомості, детальні приклади розрахунку та оформлення різноманітних найважливіших електронних пристроїв випробувальних систем.

Кімн.  604

 

378(072)

М54

Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.051002 – Метрологія, стандартизація та сертифікація (спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно–вимірювальна техніка) [Текст] / ВНТУ ; уклад.: В. Ю. Кучерук, О. М. Васілевський, О. Г. Ігнатенко, О. М. Возняк. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 50 с.

У посібнику подано рекомендації щодо тематики та змісту робіт, вимоги до оформлення пояснювальної записки і графічної частини.

Кімн. 603, 604, 703, 704 

 

389(075)

М 54

Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю [Текст] : навчальний посібник / МОН України; Упоряд.: Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко,

Г. Б. Сердюк. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 219 с.   

Наведено основні поняття метрології. Подано класифікацію експериментальних методів пізнання, фізичних величин, вимірювань, засобів вимірювальної техніки. Для студентів та аспірантів.

         Кімн. 301, 503, 504  703,  704

 

389(075)

М54

Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : навчальний посібник / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, В. П. Долгополов, Л. В. Грумінська ; МОН України. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 252 с.

Наведено основні поняття метрології та експериментальної інформатики, сучасні підходи до оцінки точності результатів та метрологічної атестації засобів вимірювань.

Кімн. 301, 503,  504,  603,  703, 704

 

389(075)

М 54

Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : лабораторний практикум : навчальний посібник / МОН України; Уклад.: В. О. Поджаренко, В. В. Кухарчук, П. І. Кулаков,  В. Ю. Кучерук. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 115 с.   

Розглянуті роботи пов'язані з дослідженням різноманітних засобів вимірювання та вимірювальних перетворювачів, наведено теоретичні відомості в обсязі, який необхідний для захисту лабораторних робіт.

         Кімн. 301, 503, 504, 603, 704 

 

389(075)

М 54

Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах [Текст] : учебник для вузов / В. И. Нефедов, В. И. Хахин, Е. В. Федорова и др; под ред. В.И.Нефедова. – Москва : Высшая школа, 2001. – 383с : ил.  

Розглянуто основні метрологічні аспекти, методи і засоби вимірювань електричних величин, а також питання стандартизації та сертифікації виробів радіоелектроніки та пристроїв телекомунікаційних систем.

         Кімн. 301, 503, 603, 604, 703, 704      

 

389(075)

М 54

Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах [Текст] : учебник для вузов / А.С. Сигов, Ю.Д. Беликов, В.С. Верба ; под ред. В.И. Нефедова. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : «Высшая школа», 2005. – 536 с.  

Наведено відомості про сучасні основи технічного регулювання, стандартизації та сертифікації.

Кімн. 301, 603, 704 

 

389(075)

М59

Микитин, Г. В. Основи метрології [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Микитин ; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 296 с.  

У посібнику розглянуто системний підхід до структури метрології: методологія вимірювання; метрологічне забезпечення; стандартизація, сертифікація.

Кімн. 704

 

006(075)

М64

Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація [Текст] : навчальний посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. – Львів : Новий світ – 2000, 2015. – 140 с.

Викладені загальні положення стандартизаційної та сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього середовища, екологічної сертифікації та екологічного маркування продукції.

Кімн. 301

 

389(075)

О-73

Осієвська, В. В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : Опорний конспект лекцій / В. В. Осієвська ; МОН України. – Київ. : КНТЕУ, 2003. – 71 с.   

Матеріали конспекту можуть бути використані при вивченні курсу студентами будь-якої форми навчання.

Кімн. 301,  503,  704

 

389(075)

О-75

Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст] : навчальний посібник /

В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, О. Г. Ігнатенко, О. П. Войтович ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 152 с.   

Розглянуті основні засади метрології, вимірювальної техніки, стандартизації, сертифікації та акредитації.

Кімн. 301, 503, 504, 603, 703, 704 

 

389(075)

О-75

Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : підручник / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський, В. В. Грабко ; МОНМС України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 522 с.

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин.

Кімн. 301,  503,  504,  703, 704 

 

389(075)

О-75

Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : підручник / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Г. Володарський, В. В. Грабко ; МОНМС України, ВНТУ. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 538 с.  

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірювань, метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, подано принципи побудови електромеханічних, електронних, цифрових і мікропроцесорних засобів вимірювань, розглянуто засоби і способи вимірювання електричних, магнітних та неелектричних величин. 

Кімн.301,  503,  504,  703

 

006(075)

О-75

Основи стандартизації та сертифікації [Текст] : підручник / О. М. Величко,

В. Ю. Кучерук, Т. Б. Гордієнко, В. М. Севастьянов ; за ред. О. М. Величка ; МОНМС України, ВНТУ. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 364 с.  

Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації.

         Кімн. 301 

 

389(075)

Р58

Ровенчак, Т. Г. Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції [Текст] : навчальний посібник / Т. Г. Ровенчак, О. В. Христич; МОН України. – Вінниця : ВНТУ, 2005. –120 с.

Викладено структуру і функції органів державної служби стандартизації.

Кімн.  301, 503, 504, 703, 704

 

621.71(075.8)

С13

Савуляк, В. В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Текст] : курсове проектування : навчальний посібник / В. В. Савуляк, Н. С. Семічаснова ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 127 с.

У посібнику викладені основні положення необхідні для виконання курсової роботи з відповідної дисципліни.

Кімн. 301, 603,  604,  703,  704  

 

389(075)

С 20

Саранча, Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю [Текст] : Підручник / Г. А. Саранча ; МОН України; КНУБА. – Київ : Центр навч. літ-ри, 2006. – 672 с.

Викладено новий матеріал у галузі стандартизації, метрології, відповідності, управління якістю продукції, послуг та довкілля.

Кімн. 301

 

006(075)

С 32

Сердюк, В. Р. Стандартизація і управління якістю в будівництві [Текст] : навчальний посібник / В. Р. Сердюк ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 102 с.   

Посібник розроблено у відповідності з планом кафедри «Менеджмент будівництва, охорони праці та безпеки життєдіяльності» і програмою дисципліни «Організація будівельного виробництва».

         Кімн. 301,  603,  604, 703, 704

 

621.18(075.8)

С72

Співак, О. Ю.Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація [Текст] : лабораторний практикум / О. Ю. Співак ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 110 с.

В посібнику подано фундаментальні основи теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704  

 

006.91(075.8)

С90

Сусліков, Л. М.  Задачі з метрології та методичні рекомендації щодо їх розв'язання [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. М. Сусліков, І. П. Студеняк ; МОН України, ДВНЗ «УжНУ», Фізичний ф-т. – Ужгород : Говерла, 2018. – 216 с.  

Посібник містить короткі теоретичні відомості, методичні вказівки щодо розв'язання типових задач метрології, приклади розв'язання задач та завдання для самостійної роботи, а також список рекомендованої літератури.

Кімн. 301,  704 

 

536.6

Т34

Теплометрия: теория, метрология, практика [Текст] : теория, метрология, практика : монография в трех кн. Кн. 3, т.1 : Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач / Т. Г. Грищенко, Л. В. Декуша, Л. И. Воробьев [и др.] ; НАН Украины, Ин-т технической теплофизики ; под ред. Т. Г. Грищенко. – Киев : Ин-т технической теплофизики НАН Украины, 2018. – 433 с.   

У третій книзі монографії викладені теплометричні методи і описана відповідна апаратура, яка реалізує їх та призначена для застосування в наукових дослідженнях і при технічних вимірах теплового потоку і температури, теплових втрат через огороджувальні конструкції будівель, споруд та теплотехнічного обладнання і т. п.

         Кімн. 301 

 

389(075)

Т58

Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Топольник, М. А. Котляр ; МОН України. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 212 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи.

Кімн. 301, 503, 703, 704

 

006:502](075.8)

Х45

Хільчевський, В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля [Текст] : навчальний посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька,

Р. Л. Кравчинський ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. –192 с.

Викладено основні принципи стандартизації у сфері охорони навколишнього природного середовища (якість води, ґрунтів, запобігання впливу відходів на довкілля), відомості про утворення та накопичення промислових і побутових відходів, можливий вплив на різні компоненти довкілля.

Кімн. 301

 

389(075)

Ц98

Цюцюра, С. В. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація [Текст] : навчальний посібник / С. В. Цюцюра, В. Д. Цюцюра. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 242 с.

Розглядаються основні положення та визначення у сфері метрології. Наводиться точнісна ієрархія засобів вимірювальної техніки, їх класифікація і порядок передачі одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювання, розглядаються методи повірки засобів вимірювання.

Кімн. 301, 503, 504, 704

 

006(075)

Ч–93

Чурсіна, Л. А. Стандартизація продукції та послуг [Текст] : навчальний посібник /

Л. А. Чурсіна, О. П. Добровольська, Н. І. Резвих. – Херсон : Олді–плюс, 2013.–

226 с.

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг.

Кімн.  301, 704


Розміщено 26.03.2021
Вверх