Нові надходження з питань екології

 

 

Piccy.info - Free Image Hosting

 

502(075)

У67

Управління та поводження з відходами [Текст] : навчальний посібник. Ч. 2 : Тверді побутові відходи /

В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С. М. Кватернюк

[та ін.] ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 100 с.

 

В посібнику проаналізовано стан організації управління та поводження з твердими побутовими відходами.

 

к. 301,  704,  703,  603,  604

 

Piccy.info - Free Image Hosting

502.3(075)

В85

Вступ до фаху [Текст] : підручник / М. О. Клименко,

В. Г. Петрук, О. В. Мудрак [та ін.] ; МОН України, ВНТУ, НУВГП. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 428 с.

 

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", основний понятійно-термінологічний апарат екології, об'єкт вивчення екології, історію її розвитку, суть фахової діяльності та модель фахівця-еколога.

к. 301,  704,  703,  503, 504


 Piccy.info - Free Image Hosting

 

502.3(075)

Г94

 Гумницький, Я. М.  Інженерна екологія [Текст] : загальний курс : навчальний посібник. Ч. 1 /

Я. М. Гумницький, І. М. Петрушка ; МОН України,

НУ "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 260 с.

 

Розглянуто загальні закономірності процесів, в основу яких покладено закони збереження, термодинамічної рівноваги та перенесення.

к. 301


 Piccy.info - Free Image Hosting

 

502(075)

Е45

Екологія [Текст] : навчальний посібник / Д. В. Лико,

С. М. Лико, О. І. Портухай [та ін.] ; МОН України, РДГУ. – 2-ге  вид. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 300 с.

 

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття та закони класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхнього вирішення.

 

к. 301


 Piccy.info - Free Image Hosting

 

502(075)

М67

 Мітрясова, О. П.  Хімічна екологія [Текст] : навчальний посібник / О. П. Мітрясова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 318 с.

 

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Зміст посібника спрямовано на формування знань про цілісну організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої природи, про сучасну екологічну ситуацію.

к. 301


 Piccy.info - Free Image Hosting

 

502.1(075)

П77

Прищепа, А. М.  Системний аналіз якості навколишнього середовища [Текст] : підручник /

А. М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай. – Київ : Кондор, 2016. – 496 с.

 

 У підручнику розглянуто властивості, структуру, взаємозв'язки складних природних та антропогенно змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми, які виникають у довкіллі внаслідок антропогенної діяльності.

к. 301,  704 ,  703,  603 


 Piccy.info - Free Image Hosting

 

502.3(075)

Р64

Розвитологія [Текст] : підручник / М. О. Клименко,

 З. В. Герасимчук, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 280 с.

 

 У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства та розуміння суті самого феномену розвитку соціо-економіко-екологічних систем.

к. 301

502.3(075)

Н83

Петрук, В. Г. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Курсове проектування : навчальний посібник / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, С. М. Кватернюк та інш. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 112 с.

Навчальний посібник містить пояснення та вимоги до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище.”

к. 301, 704, 703, 503, 504

502.3(075)

Е45

Екологічне інспектування : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 400 с.

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, структуру Державної екологічної інспекції.

к. 301, 503, 603, 704

502.3(075)

Б72

Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент : підручник. - Суми : Університетська книга, 2015. - 586 с.

У підручнику викладено основи та принципи формування національної системи екологічного управління й екологічної політики. Подано шляхи вирішення природоохоронних проблем відповідно до загальноєвропейських вимог, а також особливості реалізації принципу сталого розвитку в Україні.

к. 301, 503, 703, 704

 

Вверх