Цілі та пріоритети сталого розвитку України ч.1


ПЕРЕДМОВА
 

Дедалі більш очевидно, що в глобалізованому світі народи стають заручниками глобальних проблем, які стосуються кожного. Можна сперечатися, що в тих проблемах залежить від природнього саморозвитку, а що – від людей, які своєю діяльністю безпосередньо впливають на довкілля. Глобальні проблеми загрожують людству як покарання за егоїзм сильних та заможних, це і загарбницькі війни, з яких складається майже вся історія людства і насильство стосовно подібних до себе та до природи. Для глобалізованого світу, в якому народи взаємопов’язані та взаємозалежні, це є вкрай небезпечним.Вихід із цього становища вбачають у збалансованому (сталому) розвитку, концепція якого з’явилась як альтернатива сучасному розвитку.

Тому в кінці минулого тисячоліття людство обрало нову парадигму розвитку – збалансований розвиток. Майбутній розвиток людства передбачатиме збалансовані соціальну та економічні складові з урахуванням можливостей біосфери. Збалансований розвиток – це процес, який створює умови для задоволення потреб нинішнього покоління, не обмежуючи можливостей майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

В умовах масштабних суспільно-політичних змін, які відбуваються в Україні, економічних перетворень, а також зростання антропогенного навантаження на природу, розроблення та впровадження в конкретних планах дій узгодженої стратегії збалансованого розвитку може бути адекватною відповіддю на виклики часу. Доцільність переходу до збалансованого розвитку визначається як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, що пов’язані з євроінтеграційними планами України.

Збалансований розвиток – це гармонійне поєднання економічних, соціальних та екологічних складових розвитку. Концепція збалансованого розвитку передбачає реалізацію цілісної системи принципів діяльності. Для досягнення збалансованості слід гармонійно поєднувати принцип збереження культурної і природної спадщини з принципом інноваційності, творчості.

Отже, збалансований розвиток – це фундамент міцного миру і шлях збереження всієї планети.

Рекомендаційний покажчик «Цілі та пріоритети сталого розвитку України» - спроба систематизувати наявну в НТБ ВНТУ літературу з даної тематики.

РП містить матеріали з книг та періодичних видань за період з 2005 по 2012р.р.

Бібліографічні записи розміщені в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв.

Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, студентів, фахівців у галузі екології.

 
 
УКЛАДАЧ : Л. В. КВЯТКОВСЬКА
 
1.Ананьєв, О. М. Оцінювання і прогнозування економічної сталості торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки [Текст] / О. М. Ананьєв, О. І. Белей // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 55-64.
   
2.Андрушкевич, Ф. Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 64-69.
   
3.Аніщенко, В. О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціо-еколого-економічних систем [Текст] / В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. – С. 112-120.
   
4.Артеменко, В. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 90-97.
   
5.Артеменко, В. Інформаційно-аналітична підтримка інтегральної оцінки сталості регіонального соціально-економічного розвитку [Текст] / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 127-135.
   
6.Бабченко, Р. П. Екоосвіта в інтересах збалансованого розвитку промислового міста [Текст] / Р. П. Бабченко // Екологічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 26.
   
7.Балджи, М. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області [Текст] / М. Балджи // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 47-49.
   
8.Балджи, М. Шляхи вдосконалення державного регулювання природокористування [Текст] / М. Балджи // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – № 2. – С. 26-34.
   
9.Балюк, Г. І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні [Текст] / Г. І. Балюк // Екологічний вісник. – 2008. – № 2. – С. 31-32.
   
10.Барановський, О. І. Стійкість банківської системи України [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 75-87.
   
11.Барна, П. В. Определение неоходимости проведения эколого-экономической реструризации промышленных предприятий [Текст] / П. В. Барна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 138-143.
   
12.Білецька, Г. А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку "Подільські Товтри" [Текст] / Г. А. Білецька // Екологічний вісник. – 2012. – № 5. – С. 33-34.
   
13.Білик, Т. І. Сучасні технології зменшення токсичності урбанізованого середовища [Текст] / Т. І. Білик, О. С. Штика // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 20-21.
   
14.Боголюбов, В. М. Компетентністний підхід до розроблення навчальних програм у системі освіти для сталого розвитку [Текст] / В. М. Боголюбов // Екологічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 19-21.
   
15.Боголюбов, В. М. Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку [Текст] / В. М. Боголюбов // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 665-667.
   
16.Бойко, Т. В. Методологічні особливості визначення екологічних індикаторів сталого розвитку [Текст] / Т. В. Бойко // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 668-670.
   
17.Бондар, О. І. Екологічні проблеми використання природних ресурсів в Україні [Текст] / О. І. Бондар // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 6-7.
   
18.Боронос, В. М. Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України) [Текст] / В. М. Боронос, Ю. М. Шкодкіна // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 659-662.
   
19.Борщук, Є. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем [Текст] / Є. Борщук, В. Загорський // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 113-119.
   
20.Борщук, Є. М. Глобальна енергетична проблема і концепція стійкого розвитку [Текст] / Є. М. Борщук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 218-225.
   
21.Борщук, Є. М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку [Текст] / Є. М. Борщук // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 62-71.
   
22.Брижань, І. А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України [Текст] / І. А. Брижань // Екологічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 5-6.
   
23.Буднікевич, І. М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста [Текст] / І. М. Буднікевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 44-53.
   
24.Буркинський, Б. В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України [Текст] / Б. В. Буркинський, Н. І. Хумарова // Екологічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 6-7.
   
25.Буркинський, Б. В. Інноваційний імператив становлення "зеленої" економіки [Текст] / Б. В. Буркинський, Н. І. Хумарова // Екологічний вісник. – 2011. – № 4. – С. 2-3.
   
26.Бутирська, І. В. Еколого-економічна збалансованість у контексті регіонального розвитку [Текст] / І. В. Бутирська // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 155-164.
   
27.Буяльська, Н. П. Екологізація освіти-основа сталого розвитку [Текст] / Н. П. Буяльська, С. Д. Цибуля, І. А. Костенко // Екологічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 12-13.
   
28.Вахович, І. М. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки сталого розвитку регіону [Текст] / І. М. Вахович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 12. – С. 105-114.
   
29.Виговська, Г. П. Стратегічні пріоритети поводження з відходами в контексті світових тенденцій сталого розвитку [Текст] / Г. П. Виговська, В. С. Міщенко // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 29-30.
   
30.Виговська, Т. В. Сучасний стан та можливі перспективи екологічної підготовки майбутніх економістів на засадах сталого розвитку [Текст] / Т. В. Виговська, О. П. Матеюк // Екологічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 19-20.
   
31.Вишневський, В. Системно-динамічне моделювання розвитку старопромислових регіонів [Текст] / В. Вишневський, І. Александров, О. Половян // Економіка України. – 2010. – № 7. – С. 37-49.
   
32.Відтворення населення України в контексті збалансованого розвитку [Текст] / О. І. Тимченко, Е. М. Омельченко, О. В. Линчак, О. П. Вітовська // Екологічний вісник. – 2007. – № 6. – С. 17-19.
   
33.Воробйова, О. А. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери як соціо-еколого-економічної системи на принципах сталого розвитку [Текст] / О. А. Воробйова // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 26-27.
   
34.Галушкіна, Т. П. "Зелена економіка" як ідеологія сучасних трансформаційних зрушень [Текст] / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 24-25.
   
35.Галушкіна, Т. П. Пріоритети екологозбалансованого природокористування як ідеологічної платформи національної екологічної доктрини України [Текст] / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 18-19.
   
36.Галушкіна, Т. П. Стратегія активізації розвитку "зеленої" економіки в Україні [Текст] / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 8-9.
   
37.Гардашук, Т. В. Глобальні стратегічні моделі та український вибір [Текст] / Т. В. Гардашук // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 6-7.
   
38.Гардашук, Т. В. Збалансований розвиток та міф ВВП [Текст] / Т. В. Гардашук // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 12-13.
   
39.Геєць, В. М. Про єдність і суперечність у розвитку суспільства, держави та економіки [Текст] / В. М. Геєць // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 4-23; № 11. – С. 4-22.
   
40.Герасимчук, В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна та світ [Текст] / В. Герасимчук // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 7-9.
   
41.Герасимчук, З. В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку [Текст] / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 59-72.
   
42.Герасимчук, З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону [Текст] / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 30-47.
   
43.Гладченко, І. Ф. Про сталий розвиток [Текст] / І. Ф. Гладченко // Будівництво України. – 2006. – № 7. – С. 9-10.
   
44.Грановська, Л. Природокористування в умовах поліфункціональності територій: еколого-збалансований підхід [Текст] / Л. Грановська // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 64-67.
45.Грущинська, Н. М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах [Текст] / Н. М. Грущинська, М. П. Музиченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 19-26.
   
46.Гулий, А. В. Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку [Текст] / А. В. Гулий, І. П. Дрозд // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 684-687.
   
47.Гулич, О. І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми : шляхи інтеграції [Текст] / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 122-130.
   
48.Данилишин, Б. М. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку [Текст] / Б. М. Данилишин // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 6-7.
   
49.Дежан-Понс, М. Територіальний та екологічний виміри забезпечення сталого розвитку, прав людини та демократії [Текст] / М. Дежан-Понс // Право України. – 2011. – № 2. – С. 95-104.
   
50.Дейнека, А. М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні [Текст] / А. М. Дейнека // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 99-105.
   
51.Дейнеко, Л. Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трасформацій [Текст] / Л. Дейнеко, Є. Хлобистов // Регіональна економіка. – 2005. – № 4. – С. 22-30.
   
52.Демчишин, М. Я. Динаміка показників економічної безпеки України в умовах сталого розвитку [Текст] / М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 66-74.
   
53.Дергачова, К. Концепція сталого розвитку у науково-практичному вимірі [Текст] / К. Дергачова // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 118-125.
   
54.Деркач, М. І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України [Текст] / М. І. Деркач // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 56-63.
   
55.Дідков, О. Освіта для здоров'я та сталого людського розвитку [Текст] / О. Дідков // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 83-88.
   
56.Добуш, Ю. Я. Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій [Текст] / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 669 : Логістика. – С. 54-58.
   
57.Дребот, О. І. Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека? [Текст] / О. І. Дребот // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 677-680.
   
58.Дрозд, І. П. Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства [Текст] / І. П. Дрозд, А. В. Гулий // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 680-684.
   
59.Екологічна біотехнологія [Текст] : навчальний посібник: у двох книгах. Кн. І / О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровська-Порохнявець, В. П. Новіков; МОН України, НУ "Львівська політехніка". – Л.: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. – 424 с. – 500 пр.
   
60.Екологічна біотехнологія [Текст]: навчальний посібник: у двох книгах. Кн. ІІ / О. В. Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровська-Порохнявець, В. П. Новіков; МОН України, НУ "Львівська політехніка". – Л.: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. – 368 с. – 500 пр.
   
61.Екологічна біохімія [Текст]: навчальний посібник / В.М. Ісаєнко, В.М. Войніцький, Ю.Д. Бабенюк. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 440 с. – 1500.
   
62.Енергетична політика України та сталий розвиток: економічна обґрунтованість, екологічна безпека та участь громадськості [Текст] / Г. М. Голубовська-Онісімова, А. Є. Конеченков, А. М. Мартинюк [et al.] // Енергетика та електрифікація. – 2007. – № 8. – С. 79-83.
   
63.Єфремов, О. Сталий чи гармонійний (з екосистемою) розвиток - чому віддати перевагу? [Текст] / О. Єфремов // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 85-90.
   
64.Жарова, Л. В. Сталий розвиток: перспективи та можливості для України [Текст] / Л. В. Жарова // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 6. – С. 27-30.
   
65.Закревська, О. І. Щодо формування концепції сталого розвитку енергетики: інституційні аспекти [Текст] / О. І. Закревська // Энергосбережение. – 2007. – № 6. – С. 16-22.
   
66.Захаркіна, Л. С. Збалансування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в процесі стратегічного планування [Текст] / Л. С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 88-95.
   
67.Збалансований (сталий) розвиток має бути визначено як стратегічний напрям розвитку держави [Текст] // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 11-12.
   
68.Збалансований розвиток-шлях збереження планети [Текст] // Екологічний вісник. – 2012. – № 1. – С. 2-6.
   
69.Згуровский, М. З. Анализ влияния глобальных угроз на устойчивое развитие стран и регионов мира с помощью байесовских сетей доверия [Текст] / М. З. Згуровский, А. А. Болдак, Т. Н. Померанцева. – Киев // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – Т. 46, № 5. – С. 152-163.
   
70.Злочевський, М. В. Національна екологічна політика: основні завдання [Текст] / М. В. Злочевський // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 5-6.
   
71.Іншеков, Є. М. Класифікація завдань енергетики сталого розвитку та шляхи їх вирішення [Текст] / Є. М. Іншеков // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2010. – № 2. – С. 45-50.
   
72.Ісаєнко, В. М. Екологічна безпека - основний чинник еколого-збалансованого розвитку України у XXI столітті [Текст] / В. М. Ісаєнко, Г. О. Білявський // Екологічний вісник. – 2007. – № 4. – С. 14-17.
   
73.Карамушка, В. І. Прогностична функція освіти в контексті збалансованого розвитку [Текст] / В. І. Карамушка // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 702-705.
   
74.Карпюк, Р. П. Екологія людини в контексті збалансованого розвитку [Текст] / Р. П. Карпюк // Екологічний вісник. – 2008. – № 1. – С. 18-19.
   
75.Качуровська, Т. В. Екологізація податкової системи як одна з передумов переходу України на шлях сталого розвитку [Текст] / Т. В. Качуровська, С. Д. Федюніна // Екологічний вісник. – 2005. – № 3. – С. 20-21.
   
76.Кінаш, І. П. Фактори впливу на формування соціальної інфраструктури сталого розвитку України [Текст] / І. П. Кінаш // Вісник ВПІ. – 2012. – № 3. – С. 48-51.
   
77.Кіндратець, О. Сталий розвиток: політологічний аспект [Текст] / О. Кіндратець // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 126-135.
   
78.Кіндратець, О. Як забезпечити сталий розвиток? [Текст] / О. Кіндратець // Політика і час. – 2005. – № 9-10. – С. 41-48.
   
79.Кіндратець, О. М. Міждисциплінарний підхід до вивчення проблеми сталого розвитку [Текст] / О. М. Кіндратець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2009. – Вип. 36. – С. 47-56.
   
80.Клерічі, А. Міжсистемні з'єднання: ключ до сталого розвитку. Транспортування енергоносіїв у формі маси або електроенергії? [Текст] / А. Клерічі // Новини енергетики. – 2008. – № 3. – С. 1-12.
   
81.Клименко, М. О. Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку [Текст] / М. О. Клименко, О. В. Губанов, І. В. Вєтров // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 690-694.
   
82.Коврига, Т. На шляху до стійкого суспільства? [Текст] / Т. Коврига // Энергосбережение. – 2008. – № 4. – С. 30-32.
   
83.Ковтун, О. М. Формування національної мережі в контексті сталого розвитку: правовий аспект [Текст] / О. М. Ковтун // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 17-19.
   
84.Комендар, В. І. Збереження і відтворення природних екосистем як елемент збалансованого розвитку Карпатського регіону [Текст] / В. І. Комендар, А. В. Мигаль // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 9-10.
   
85.Конопльова, І. О. Теоретико-методологічні засади управління економічними процесами регіону [Текст] / І. О. Конопльова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 12. – С. 96-102.
   
86.Концептуальні засади переходу України до сталого розвитку [Текст] / Б. В. Буркинський, В. П. Кухар, Л. Г. Руденко, А. Г. Шапар // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 8-9.
   
87.Концепция устойчивого развития в контексте глобализации [Текст] // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 6. – С. 66-79.
   
88.Корнійчук, Л. Економічне зростання і сталий розвиток [Текст] / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2008. – № 3. – С. 84-91; № 4. – С. 82-90.
   
89.Корнійчук, Л. Сталий розвиток і глобальна місія України [Текст] / Л. Корнійчук, В. Шевчук // Економіка України. – 2009. – № 4. – С. 4-13; № 5. – С. 4-14.
   
90.Корнійчук, Л. Теоретичні основи реалізації концепції сталого розвитку [Текст] / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 72-83.
   
91.Корсак, В. І. "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі) [Текст] / В. І. Корсак // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 9. – С.131-137.
   
92.Корсак, К. Нооекономіка (4-а хвиля) - шлях сталого розвитку людства у ХХІ столітті [Текст] / К. Корсак // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 20-23.
   
93.Корсак, К. Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у XXI столітті [Текст] / К. Корсак // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 18-25.
   
94.Корсак, К. ХХІ століття - епоха четвертої цивілізаційної хвилі [Текст] / К. Корсак // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 31-37.
   
95.Корсак, К. В. Нано-, піко-, фемтонауки як єдиний засіб руху до ноосфери та сталого розвитку [Текст] / К. В. Корсак // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 5. – С. 23-26.
   
96.Корсак, Ю. Російський досвід застосування у вищій освіті дисципліни "концепції сучасного природознавства" [Текст] / Ю. Корсак // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 109-115.
   
97.Корчевна, Л. Щодо якості влади у рамках концепцій "сталого розвитку" та "соціальної відповідальності" [Текст] / Л. Корчевна, В. Новіков, О. Никитюк // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – № 1. – С. 63-65.
   
98.Котвіцька, Н. М. Забезпечення узгодженості параметрів основних показників сталого розвитку економіки країни [Текст] / Н. М. Котвіцька, О. С. Камінська // Проблеми науки. – 2006. – № 1. – С. 20-25.
   
99.Кравців, В. С. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат [Текст] / В. С. Кравців, П. В. Жук // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 4-11.

100.Крисаченко, В. С. Глобальні виклики сучасності і стійкий розвиток України [Текст] / В. С. Крисаченко // Екологічний вісник. – 2005. – № 2. – С. 14-16.
   
101.Крюкова, І. О. Ціннісний вимір в економіці: кількісний і якісний аспекти [Текст] / І. О. Крюкова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 12-22.
   
102.Кубатко, О. В. Особливості підходів "сильної та слабкої сталості" як напрямів еколого-збалансованого розвитку регіонів [Текст] / О. В. Кубатко // Економіка та держава. – 2009. – № 12. – С. 67-70.
   
103.Кузьмінський, Є. Предмет і освітянські аспекти екобіотехнології / Є. Кузьмінський, Н. Голуб, В. Кухар // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 55-62.
   
104.Кулініч, О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів ХХІ століття [Текст] / О. М. Кулініч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 25-31.
   
105.Кухарський, В. Енергоощадні, екологічно чисті технології життєзабезпечення вашого будинку [Текст] / В. Кухарський // Енергозбереження Поділля. – 2010. – № 2. – С. 29-31.
   
106.Куценко, В. Стратегія соціальноЇ парадигми сталого розвитку [Текст] / В. Куценко, О. Гаращук // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 10-13.
   
107.Лапердина, В. В. Мировая экологическая статистика: принципы и история [Текст] / В. В. Лапердина // Энергия: экономика, техника, экология. – 2010. – № 4. – С. 61-65.
   
108.Лебедева, Т. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні [Текст] / Т. Лебедева, І. Запатріна // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 52-58.
   
109.Левківський, К. Освіта для сталого розвитку / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа. – 2007. – № 5. – С. 17-26.
   
110.Левківський, К. Освіта для сталого розвитку [Текст] / К. Левківський, С. Степаненко, Н. Тимошенко // Вища школа. – 2009. – № 5. – С. 28-39.
   
111.Лико, Д. В. Поводження з відходами та їх утилізація у Рівненській області [Текст] / Д. В. Лико, І. В. Гущук // Екологічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 31-32.
   
112.Лисакова, І. В. Гуманізація екологічної освіти: крок до освіти для збалансованого розвитку [Текст] / І. В. Лисакова // Екологічний вісник. – 2011. – № 6. – С. 26-27.
   
113.Ліпський, П. Ю. На шляху до освіти сталого розвитку: необхідність зміни ціннісних орієнтацій людей [Текст] / П. Ю. Ліпський // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 6. – С. 23-26.
   
114.Ліщитович, Л. І. Основи геобіономіки [Текст]: до статуту члена Природи. Т. 1 / Л. І. Ліщитович. – К.: Академія, 2012. – 184 с. – 200 пр.
   
115.Малишева, Н. Екологічне право: вектори розвитку в XXI сторіччі [Текст] / Н. Малишева // Право України. – 2011. – № 2. – С. 114-123.
   
116.Марушевський, Г. Б. Збалансований (сталий) розвиток [Текст] / Г. Б. Марушевський // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 8-9.
   
117.Маслюківська, О. П. Еколого-трудова податкова реформа як інструмент реалізації стратегії сталого розвитку [Текст] / О. П. Маслюківська // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 13-14.
   
118.Мельник, Л. Г. Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу [Текст] / Л. Г. Мельник, О. В. Шкарупа // Екологічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 14-15.
Вверх