Книжкова виставка на вивчення дисципліни «Деталі машин і механізмів»


дет маш

Людина живе у світі машин і складних технологій. Адже, життя сучасного суспільства вже неможливе без різноманітних механізмів та пристроїв. З ними ми зустрічаємося у побуті й транспорті, у промисловому, сільськогосподарському й інших виробництвах. Цілком логічно, що сьогодні машинобудування є одною з провідних галузей народного господарства, яка виробляє машини, механізми та обладнання для цілого ряду інших галузей. Від рівня розвитку машинобудування, від ступеня досконалості машин в значній мірі залежить продуктивність суспільної праці і добробут народу.

Головною метою проєктування і конструювання механічних систем є створення машини, агрегату чи іншого виробу, які дають найбільший економічний ефект і мають високі техніко-економічні показники: високу продуктивність, надійність, технологічність, компактність, малу металомісткість і енергоємність, високий моральний ресурс, зручність експлуатації.

Процес створення та вдосконалення машин та механізмів неможливий без деталей з яких машина складається і працює.

Деталь – складова частина механізму, машини,а також узагалі якого-небудь виробу. деталь

Механізм – система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Деталі і механізми машин повинні із заданою вірогідністю бути працездатними протягом певного терміну служби при мінімально необхідній вартості їх виготовлення і експлуатації. Для цього вони повинні задовольняти критеріям працездатності: міцності, жорсткості, зносостійкості, теплостійкості та ін.

Дисципліна деталі машин і механізмів – це базова технічна дисципліна, в якій вивчають методи, правила і норми розрахунку та конструювання типових деталей і складальних одиниць машин.

На допомогу у вивченні дисципліни на абонементі старших курсів (ГНК, кімн.604) оформлено книжкову виставку «Деталі машин і механізмів», на якій представлені документи із фондів НТБ за даною тематикою.

Звертаємо увагу, що зареєстровані користувачі можуть скористатися доступом до повнотекстових документів, відмітивши в пошуку документа «електронна версія». 


Запрошуємо до перегляду.Перелік документів із фондів Бібліотеки на допомогу у вивченні дисципліни.

 

  

744(075)

Б90

Буда, А. Г. Розрахунок геометричних параметрів і виконання робочих креслеників основних ланок зубчастих циліндричних, конічних, черв'ячних і ланцюгових передач : навчальний посібник / А. Г. Буда, Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 84 с.

 

В посібнику викладено методику розрахунку геометричних параметрів зубчастих циліндричних і конічних коліс, черв'яків і черв'ячних коліс та ланок ланцюгових передач, а також вимоги стандартів до виконання робочих креслеників зубчастих коліс, черв'яків, зірочок.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704 

 

621.01(075)

В55

Вишенський, І. І. Теорія механізмів і машин. Механічні передачі: навчальний посібник / І. І. Вишенський ; МВО України. ВПІ. – Київ : НМК ВО, 1992. – 355 с.

 

Розглянуто питання структури, синтезу, кінематики, кінетостатистики, динаміки, регулювання та зрівноважування важільних механізмів,тертя в кінематичних парах,визначення ККД механізмів і машин,а також кілька методів динамічного дослідження регулювання та зрівноважування механізмів і машин.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704 

 

621.01(075)

В52

Вірник, М. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин : навчальний посібник / М. М. Вірник, Ю. В. Булига ; МОНМС України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 212 с. : іл.

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення необхідні для виконання курсового проекту з ТММ, а також запропоновано 25 завдань до курсового проекту.

Кімн. 504   

 

621.01(075)

В52

Вірник, М. М. Курсове проектування з теорії механізмів і машин: навчальний посібник / М. М. Вірник, Ю. В. Булига. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 214 с.

 

В посібнику коротко викладені основні теоретичні положення, необхідні для виконання курсового проекту.

Кімн. 504

 

621.01(075)

Г20

Гарнець, В. М. Методологія створення машин : навчальний посібник / В. М. Гарнець, А. В. Безух ; МОН України. – Київ : «Хай-Тек Прес», 2010. –  376 с.

 

Систематизовано матеріали по відпрацюванню основних проблемних ситуацій, які виникають в процесі створення нової техніки та удосконалення існуючої.

Кімн. 301, 603, 704   

 

621.01(075)

Г90

Грунауер, О. А.  Теорія механізмів і машин (системний підхід): навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей / О. А. Грунауер, І. Д. Долгих ; МО України. ХПІ. – Київ : НМК ВО, 1992. – 373 с.

 

У даному навчальному посібнику викладено розв’язання завдань курсового проектування з теорії механізмів і машин в оптимізаційній постановці із залученням відомостей із суміжних дисциплін, що наближає розв’язання завдань до сучасних інженерних методів проектування на основі системного підходу. Призначений для студентів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників, які проєктують складні машинні агрегати.

К. 301,  503,  504, 603, 703, 704 

 

621.81(075)

Д36

Дерібо, О. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин : практикум. Ч. 1 / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 114 с.

 

Практикум містить задачі з технологічного забезпечення точності механічної обробки та складання машин і застосування методів математичної статистики у машинобудуванні.

Кімн. 301, 603, 604, 703, 704 

 

621.81(075)

Д38

Деталі машин: практикум : навчальний посібник / Д. М. Коновалюк, Р. М. Ковальчук, В. О. Байбула, М. М. Толстушко. – Київ : Кондор, 2009. – 278 с.

 

У практикумі виконана велика кількість прикладів розв'язування задач, а також запропоновані завдання з багато варіативними даними для індивідуального виконання.

Кімн 301, 703, 704

 

621.8(075)

Д70

Дослідження механізмів та триботехнічних систем: навчальний посібник / М. Чернець, Ю. Скварок, М. Опеляк, Б. Кіндрацький ; Дрогобицький ДПУ, Люблінський політехнічний інститут, НУ «Львівська політехніка». –  3-є вид., доп. – Дрогобич : КОЛО, 2003. – 440 с.

 

Розглянуто методи дослідження основних видів механізмів: важільних, зубчастих, кулачкових. Для зубчастих передач подано застосування в сучасному машинобудуванні види зачеплень.

         Кімн. 301

 

621.01(075)

К 41

Кіницький, Я. Т. Теорія механізмів і машин: підручник / Я. Т. Кіницький ; НАН України, МОН України. –  Київ : Наукова думка, 2002. –  660 с.

 

Викладено поняття про структуру і класифікацію механізмів, загальні методи кінематичного і динамічного дослідження механізмів. Наведено основні відомості з теорії регулювання ходу машин, тертя та зношування в них, а також аналіз та синтез кулачкових, зубчастих, важільних та крокових механізмів.

Кімн.  301, 503, 504, 703, 704

 

621.81(075)

К 64

Коновалюк, Д. М. Деталі машин : підручник / Д. М. Коновалюк, Р. М. Ковальчук. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2004. – 584 с.

 

Викладено основи класифікації виробів та їхніх елементів, а також прийняття конструктивних рішень при розробці елементів деталей, вузлів та з'єднань.

Кімн. 301, 503, 603, 604, 703, 704

 

621.81(075)

Л 67

Ліщинський, Б. Ф. Деталі машин та під'ємнотранспортне обладнання : лабораторний практикум : навчальний посібник / Б. Ф. Ліщинський,  Р. Р. Обертюх. – Вінниця : ВДТУ, 1998. – 80 с.  

 

Лабораторний практикум складено у відповідності з програмою дисципліни «Деталі машин та під’ємнотранспортне обладнання». Приведено описання лабораторних установок та механізмів, що розглядаються, та інструкцій по використанню лабораторних робіт.

Кімн. 301,  503, 504, 704 

 

621.82(075)

М 18

Малащенко, В. О. Муфти приводів: конструкції та приклади розрахунків: навчальний посібник / В. О. Малащенко ; МОН України. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. –196 с.

 

Викладено загальні основи, конструкції та приклади розрахунків механічних муфт.

Кімн. 301, 603,  604, 703, 704

 

621.81(075)

М18

Малащенко, В. О. Деталі машин : курсове проектування : навчальний посібник / В. О. Малащенко, В. В. Янків ; МОН України. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 252 с.

 

Посібник призначений для студентів всіх спеціальностей, які виконують контрольні роботи та курсове проектування з деталей машин.

Кімн. 604

 

621.81(075.8)

М18

Малащенко, В. О. Деталі машин : Проектування елементів механічних приводів : навчальний посібник / В. О. Малащенко, В. В. Янків. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 264 с.

 

Викладено матеріали стосовно завдань, основних вимог і послідовності курсового проектування деталей машин, об'єктами якого вибрані різноманітні елементи механічних приводів. Подано приклади розрахунків і конструювання, зубчастих, черв'ячних, пасових, ланцюгових передач, валів, підшипників, з'єднань, муфт, деталей литва тощо.

К. 301

 

621.82(075)

М 18

Малащенко, В. О. Муфти приводів : конструкції та приклади розрахунків: навчальний посібник / В. О. Малащенко ; МОН України. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006. – 196 с.

 

Викладено загальні основи, конструкції та приклади розрахунків механічних муфт.

Кімн. 301, 603, 604, 703, 704

 

621.81(075)

М 29

Мархель, І. І. Деталі машин: навчальний посібник / І. І. Мархель ; МОН України. – Київ: Алерта, 2005. – 368 с.


 Викладено основні відомості з передач та з'єднань.

К. 301, 603, 604, 704 ,  603,  703,  604


621.81(072)

М54

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Ремонт та відновлення деталей машин та апаратів» для студентів спеціальності 132 – «Матеріалознавство» / ВНТУ ; уклад. В. І. Савуляк. – Вінниця : ВНТУ, 2018. –46 с.


В методичних вказівках висвітлені питання організації виконання, зміст та правила оформлення технологічної документації, які входять до курсового проекту.

Кімн. 603, 604, 703, 704

 

621.83(075)

І-20

Іванов, М. Є. Пасові та ланцюгові передачі в машинобудуванні / М. Є. Іванов, В. С. Павленко, Б. Ф. Ліщинський. – Київ : НМК ВО, 1991. – 160 с.

 

Навчальний посібник написаний за програмою курсу «Основи конструювання машин» з розділу «Передачі з гнучким зв'язком» для студентів машинобудівних спеціальностей.

         Кімн. 603, 604, 703, 704

 

621.81(076)

О-13

Обертюх, Р. Р. Деталі машин : лабораторний практикум / Р. Р. Обертюх, Л. К. Поліщук, А. В. Слабкий ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 91 с.

 

В практикумі наведені детальні описання лабораторного обладнання та устаткування, що розглядаються, а також інструкції до виконання лабораторних робіт, зміст яких охоплює практичні питання основних розділів дисципліни. Кожна лабораторна робота містить теоретичні відомості і запитання для самоконтролю.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704

 

621.01(075.8)

О-75

Основи технології машинобудування: навчальний посібник. Ч. 2 : Самостійна та індивідуальна робота студентів / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк,  С. В. Репінський, С. І. Сухоруков ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 90 с.

 

Посібник містить: теми лекцій, питання, що на них розглядаються, зміст практичних занять та лабораторних робіт, методику виконання індивідуального домашнього завдання.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704   

 

621.82(03)

П 12

Павлище, В. Т. Підшипники кочення: Основні параметри, конструкції опор, змащування, ущільнення та розрахунок ресурсу: довідник / В. Т. Павлище. – 2-е вид., доп. – Львів : Львівська політехніка, 2001. – 148 с.

 

Викладено відомості про основні параметри і розміри підшипників кочення, наведено варіанти конструкцій опор з підшипниками, а також принципи розрахунку ресурсу підшипників кочення.

Кімн. 301, 603, 703, 704

 

621.81(075)

П 12

Павлище, В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин : підручник / В. Т. Павлище ; МОН України. – 2-е вид. перероб. – Львів : Афіша, 2003. – 560 с.

 

Розглянуто методи розрахунків з'єднань деталей і пружних елементів, механічних передач, валів та їхніх опор, а також основи конструювання приводів машин. 

Кімн. 301, 603, 604, 703, 704 

  

621.88(03)

П12

Павлище, В. Т. Різьби, різьбові з'єднання та кріпильні деталі : довідник / В. Т. Павлище, Я. Я. Данило. – Львів : «Інтелект-Захід», 2001. – 239 c.

 

Викладено загальну характеристику кріпильних і ходових різьб, наведено їхні геометричні параметри, позначення та галузі застосування. Подана інформація про найрізноманітніші різьбові кріпильні деталі, їхню форму та розміри, позначення і зображення в технічній документації.

         Кімн. 301, 603, 703, 704 

  

621.86(076)

П50

Поліщук, Л. К. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання : лабораторний практикум / Л. К. Поліщук, Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 118 с.  

 

У посібнику наведені детальні описання лабораторного обладнання та устаткування, що розглядаються, а також інструкції до лабораторних робіт, зміст яких охоплює практичні питання основних розділів дисципліни. Кожна лабораторна робота містить теоретичні відомості і запитання для самоконтролю.

Кімн. 301, 503, 504, 703, 704   

 

621.81(075)

П79

Проектування та виробництво заготовок деталей машин: литі заготовки : навчальний посібник / Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 199 с.

 

В посібнику розглянуті фундаментальні основи сучасного виробництва заготовок, класифікація способів виробництва заготовок методом лиття, параметри точності та шорсткості, що можуть бути досягнені.

Кімн. 301, 603, 604, 703, 704

 

621.81(075)

С78

Стаценко, В. Є. Деталі машин : проектування елементів механічного приводу : навчальний посібник / В. Є. Стаценко, В. Г. Сніцар ; ЖДТУ, МОН України. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 478 с.

 

Для студентів машинобудівних та матеріалообробних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Кімн. 301

 

621.01(075)

Ч-49

Чернілевський, Д. В. Технічна механіка : підручник. Кн.4 / Д. В. Чернілевський, В. С. Павленко, М. В. Любін ; МО України; За ред. Д.В.Чернілевського. – Київ : НМК ВО, 1992. – 360 с.

 

Викладено фізичну суть, сучасні методи розрахунків і основи проектування типових деталей та механізмів загальномашинобудівного застосування. Підручник написаний з урахуванням термінології, умовних позначень,одиниць вимірювання та методики розрахунків відповідно до діючих на 1.01.92 державних стандартів.

 Кімн. 301, 504, 603, 604, 703, 704


Розміщено 09.11.2023
Вверх