Наукова періодика

  

ПЕДАГОГІКА БЕЗПЕКИ

1

Журнал «Педагогіка безпеки» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузi  педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р.).

У журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Періодичність журналу: двічі на рік.

Статус: міжнародний науковий журнал

Заснований у жовтні 2016 року.

 

 

Головний редактор: Володимир Олександрович Кобилянський, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор

Адреса редакції: ВНТУ, кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки, Хмельницьке шосе, 95. Вінниця, 21021, Україна.

Тел. +38 067-689-30-29

e-mail: pedbezpeka@gmail.com

 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ

1

Науковий журнал ВНТУ, заснований в 2004 році.

Науково-технічний журнал «Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві» є науковим виданням, який входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал включено до наукометричної бази (РИНЦ).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також економічної ефективності їх використання в будівництві.

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту

Мова видання: українська, російська.

Періодичність випуску журналу: двічі на рік

 

Журнал має розділи:  будівельні конструкції; будівельні матеріали та вироби; механіка ґрунтів та фундаменти; технологія будівельного виробництва; моделювання процесів будівельного виробництва; організація, управління та економіка в будівництві; іІнженерні мережі будівель та споруд; енергозбереження в будівництві.

Головний редактор: Дудар Ігор Никифорович, доктор технічних наук, професор.

 

Адреса редакції: ВНТУ, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7, м. Вінниця, 21021, Україна

Тел.: 0(432)46-52-04 (к. 3237)

e-mail: chief@stmkvb.vntu.edu.ua

 

 

ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

1

Науковий журнал ВНТУ, заснований у грудні 1993 року

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, який входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал входить у міжнародні наукометричні бази Index Copernicus International та «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).

Публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти

Мова видання: українська

Статус видання: вітчизняний

Періодичність випуску журналу: 6 разів на рік.

Журнал має розділи: автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка; будівництво, гуманізація і гуманітаризація технічної освіти; застосування результатів дослідження; економіка, менеджмент та екологія; енергетика та електротехніка; інформаційні технології та комп’ютерна техніка; машинобудування і транспорт; радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування; стратегія зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою; філософія науки і техніки; фундаментальні науки.

Головний редактор: Борис Іванович Мокін, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України .

Адреса редакції та видавця: вул. Хмельницьке шосе, 95, к. 204. ГНК, Вінниця, 21021.

Тел.: (0432)59-83-83

 


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

1

Виходить як видання Вінницького національного технічного університету.

Журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України, який входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

Розділи журналу: біологічні та медичні прилади і системи; інформаційні технології; комп`ютерні системи та компоненти; математичне моделювання та обчислювальні методи; прилади і методи контролю та визначення складу речовини; радіовимірювальні прилади.

Мова видання: українська, а також російська, англійська

Статус видання: міжнародний

Періодичність випуску журналу: 3 рази на рік.

Заснований у липні 2004 року. Видається за рекомендацiєю Вченої ради Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету.

Головний редактор: Азаров Олексій Дмитрович, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України.

Адреса редакції: Вінницький національний технічний університет, Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, 21021, Україна

Тел.: (0432) 59-81-59 (к. 114 ГНК)

 

 

ОПТИКО- ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

1

Журнал є науковим виданням, який включено до Переліку наукових фахових видань Українив яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Заснований у 2001 році.

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти. В журналі є такі розділи: принципові концепції та структурування різних рівнів освіти з оптико-електронних інформаційно-енергетичних технологій; методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів; системи технічного зору і штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень; оптична і квантова електроніка в комп'ютерних та інтелектуальних технологіях; біомедичні оптико-електронні системи та прилади; оптико-електронні пристрої та компоненти в лазерних і енергетичних технологіях;оптичні та оптико-електронні сенсори і перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу;волоконно-оптичні технології в інформаційних (Internet, Intranet тощо) та енергетичних мережах;системи та пристрої відображення інформації;оптико-електронні енергозберігаючі технології;альтернативні наукові ідеї та гіпотези.

Мова видання: українська, російська, англійська

Статус: міжнародний науково-технічний журнал

Періодичність випуску журналу: двічі на рік

Головний редактор – Павлов С. В.,  академік АІНУ, д.т.н., професор, зав. кафедрою лазерної і оптоелектронної техніки ВНТУ.

Адреса редакції: вул. Хмельницьке шосе, 95, кім. 2162а, Вінниця, 21021.

Тел.: (0432) 59-81-25; 59-80-19

 


SENTENTIAE

1

Науковий філософський журнал ВНТУ.

Журнал створено Спілкою дослідників модерної філософії (Паскалівським товариством).

Заснований 2000 року.

Є науковим виданням, який входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Індексується у наукометричній базі Scopus.

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу.

У часописі публікуються статті  з будь-якої історико-філософської тематики, дослідницькі матеріали, наукові коментовані переклади, реферативні огляди фахової літератури, результати технологічних досліджень, рецензії.

Мова видання: українська, російська, французька, англійська.

Періодичність випуску журналу: двічі на рік.

Головний редактор: Олег Хома, доктор філософії наук

Адреса редакції: кафедра філософії, ВНТУ, вул. Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна.

e-mail: vgnatyuk.vntu@gmail.comВІСНИК МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ

1

Науковий журнал Вінницького національного технічного університету

Заснований у січні 2015 р.

Є науковим виданням, який входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками: транспорт та транспортні технології; сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології; механотроніка; гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології; надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин; безпека експлуатації машин та механізмів; розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки; сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки; експлуатація, технічне обслуговування та по-точний ремонт озброєння та військової техніки; актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

Періодичність випуску журналу: двічі на рік.

Головний редактор: Андрій Павлович Поляков, д. т. н., професорНАУКОВІ ПРАЦІ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1

Журнал «Праці Вінницького національного технічного університету» є науковим виданням, який входить до Переліку електронних наукових фахових видань Українив яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал виходить на 3 мовах у on-line версії.


Призначенням видання є оперативне опублікування нових наукових знань, отриманих у ході дослідницької діяльності провідних учених України та інших країн, і їхнє поширення в Україні та за кордоном. Зміст видання складають оригінальні або оглядового характеру наукові статті, що раніше ніде не публікувалися.

Періодичність випуску журналу: 4 рази за рік


Головний редактор: Петро Дем'янович Лежнюк, доктор технічних наук, професор

Адреса редакціїї: ВНТУ, Хмельницьке шосе, 95. Вінниця, 21021, УкраїнаINNOVATION AND SUSTAINABILITY

1 Науковий журнал ВНТУ, заснований в 2021 році.

«Innovation and Sustainability» є науковим виданням, який входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Програмні цілі: публікація результатів наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесення рівня української науки на міжнародний рівень.

У науковому виданні «Innovation and Sustainability» висвітлюються дослідження за спеціальностями «Економіка»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Мова видання: англійська, українська.

Періодичність випуску журналу: 4 рази на рік

Головний редактор: Єпіфанова Ірина Юріївна, доктор економічних наук, професор

Адреса редакції: Науковий журнал “Innovation and Sustainability”, к. 2222, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна.

 

 

ЧАСОПИС "ІМПУЛЬС"

1

«Імпульс» — щомісячник Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЦ № 424 від 29.12.2000 р.

Головний редактор: кандидат технічних наук, доцент Анна Писклярова

Редактор: Ірина Зянько

Світлини: С. М. Марков

Віддруковано у редакційно-видавничому відділі ВНТУ 
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 93, головний корпус, 1-й поверх, тел. 59-81-59

 

 

Вверх