Наукометричні показники

 

Вплив ученого або організації на світову науку, якість наукових досліджень можна визначити, використовуючи статистичні дані – наукометричні показники.

Основними індикаторами для вимірювань є кількість публікацій та кількість цитувань.

Кількість публікацій загальне число публікацій в певній досліджуваній базі даних за певний період. Число публікацій є індикатором дослідницької (публікаційної) активності і продуктивності, внеску в науку, визнання, популярності і престижу. Можна враховувати для автора, країни, організації, журналу тощо.

Кількість цитувань, або індекс цитування (сумарна цитованість) – це показник наукової впливовості, прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого, величина якого визначається кількістю посилань на публікацію або прізвище автора у реферованих наукових періодичних виданнях. Наявність в університеті вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативність діяльності наукового закладу в цілому.

Середня цитованість однієї статті – число посилань в середньому на одну статтю. Визначається як співвідношення загальної кількості посилань, отриманих на публікації, до загальної кількості публікацій (оцінює якість статті, вченого і організації в цілому).

Індекс Xірша (h-index) це наукометричний показник, який є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, університету або країни в цілому. Індекс розраховується на основі сортування цитувань робіт даного дослідника. (Вчений має індекс h, якщо h з його наукових праць цитуються як мінімум h раз кожна, в той час як решта праць цитуються не більше, ніж h раз кожна). Простота розрахунків зробила індекс Хірша популярним наукометричним показником. H-index, розрахований в різних базах, буде відрізнятися!!!

Імпакт-фактор (ІФ або IF) формальний чисельний показник важливості, авторитетності наукового журналу, який показує скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом 2-3 наступних після виходу років. Розраховується тільки для журналів, наявних в двох базах даних Web of Science – Science Citation Index Social та Sciences Citation Index.

Якщо журнал не індексується WoS, то він не має імпакт-фактору, тому розрахувати такий показник можна тільки вручну, зібравши цитування по всіх публікаціях, якщо маєте доступ до WoS. Але, оскільки формула розрахунку досить проста, то аналогічний розраховує SCImago Journal & Country Rank, використовуючи базу Scopus.

Якщо журнал, в якому було процитовано статтю, не індексується WoS, це цитування не буде зараховано.

Journal Citation Reports - щорічний список видань з імпакт факторами від Clarivate Analytics.

CiteScore обраховується для журналів Scopus, враховуючи статті, книги, матеріали конференцій.

SCImago Journal Rank (SJR) обраховується для журналів Scopus не тільки за кількістю посилань, а й з врахуванням престижу та ваги видання, з якого було здійснено посилання.

Source-Normalized Impact per Paper (SNIP) - показник впливу джерела на статтю (Scopus), який намагається враховувати наукову галузь видання, відповідно швидкість і кількість цитувань, прийнятих в даній області. При підрахунку SNIP використовується показник «потенціал цитування», який враховує кількість цитувань журналів певної дисципліни і ступінь її охоплення наукометричними базами.

Презентація «Що таке наукометричні інструменти і як вони можуть допомогти аспірантам у їхній науково-дослідницькій діяльності»

 

Вверх